Specialieji planai

Geriamojo vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

2015 m. lapkričio  9   d.   Nr. PAV-376

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-106(E) „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 9 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Akmenės vandenys“ 2015 m. spalio 26 d. raštą Nr. 397 „Dėl geriamojo vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano parengimo“:

1. Pritariu UAB „Akmenės vandenys“ pasiūlymui inicijuoti geriamojo vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano rengimą.

2. Pavedu:

2.1. Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriui parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą, numatant, kad teritorijų planavimo dokumento rengėją savo nuožiūra pasirenka ir teritorijų planavimo dokumento rengimą finansuoja planavimo iniciatorius UAB „Akmenės vandenys“.

2.2. Informacinių technologijų skyriui paskelbti šį įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje (www.akmene.lt).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas    Algirdas Bučys

Atgal