Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų  projektų atrankos konkurso informacija

Paskirstytos lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems TEIKIMO bendruomenėje 2022 METŲ projektams

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, savivaldybių administracijos įpareigotos organizuoti ir atlikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų paraiškų vertinimą ir atranką bei paskirstyti lėšas projektams finansuoti.

Paraiškas dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais Akmenės rajono savivaldybės administracijai (toliau - Savivaldybės administracija) pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (toliau – Organizacija):

 • Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijų žmonių su negalia bendrija.
 • Akmenės rajono neįgaliųjų draugija.
 • Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“.
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“.
 • Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras.

Įgyvendindama Nuostatų reikalavimus, Savivaldybės administracija organizavo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkursą.

Įvertinti 2022 metų finansavimui gauti pateiktus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. PAV-364 buvo sudaryta Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija. Komisija, atsižvelgdama į projektų vertinimo rezultatus, parengė siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti.

Lėšos projektams finansuoti paskirstytos Savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-676 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo ir projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo“. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams įgyvendinti paskirstyta 41737 Eur, iš kurių 34781 Eur - valstybės biudžeto lėšos, 6956 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Priimtas sprendimas finansuoti Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijų žmonių su negalia bendrijos, Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ ir VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektus. Atmestų arba nefinansuotinų projektų nėra.

Organizacijai Nuostatuose nustatyta tvarka pateikus patikslintus dokumentus pagal skirtas lėšas, komisijos pateiktas pastabas ir rekomendacijas, tarp Savivaldybės administracijos direktoriaus (arba jo įgalioto Savivaldybės administracijos darbuotojo) ir Organizacijos bus pasirašoma projekto finansavimo sutartis. 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vedėja Vida Vaičiūnienė


Informacija Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijai

2021 m. gruodžio 14 d. 15 val. yra kviečiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos II posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė numatoma sekanti:

 1. Dėl finansavimui pateiktų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo rezultatų ir pasiūlymų dėl lėšų skyrimo aptarimo:

1.1. Dėl Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projekto „Teik, skatink ir spręsk“ vertinimo rezultatų aptarimo.

1.2. Dėl Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projekto „Paslaugos arčiau žmogaus“ vertinimo rezultatų aptarimo.

1.3. Dėl Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projekto „Socialinės reabilitacijos projekto veiklos – naudingos ir būtinos neįgaliesiems“  vertinimo rezultatų aptarimo.

1.4. Dėl Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projekto „Gyvenk su viltimi“ vertinimo rezultatų aptarimo.

1.5. Dėl VšĮ LASS šiaurės rytų centro Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų  projekto „Kitaip matau supantį pasaulį“ vertinimo rezultatų aptarimo.

 1. Dėl siūlymo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti lėšas  2022 metų projektams finansuoti  parengimo.

Posėdis vyks Savivaldybės administracijos pastato (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) mažojoje salėje (III aukštas).


Informacija Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijai

2021 m. lapkričio 17 d. 14 val. kviečiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos I posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė numatoma sekanti:

 1. Dėl Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo.
 2. Dėl Komisijos narių supažindinimo su pateiktų projektų paraiškomis ir projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo rezultatų aptarimo.
 3. Dėl Komisijos darbo organizavimo tvarkos aptarimo.
 4. Dėl vertinimo anketų pateikimo terminų nustatymo.
 5. Dėl projektų paskirstymo komisijos nariams.

Posėdis vyks Savivaldybės administracijos pastato (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) mažojoje salėje (III aukštas).


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų  projektų atrankos konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašas:

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Paraiškos užregistravimo data

Paraiškai suteiktas registracijos numeris

1.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

248161410

2021-10-28

G-5482

2.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija

303277710

2021-11-05

G-5616

3.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugija

190870436

2021-11-05

G-5618

4.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“

153081114

2021-11-08

G-5634

5.

Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“

153258340

2021-11-08

G-5649

Atgal