Skelbimai

Šildymo sezono trukmę reglamentuojantys teisės aktai, jų taikymas ir daugiabučių gyventojų teisės ir pareigos

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), gavusi gyventojų nusiskundimų dėl šildymo sezono užbaigimo, teikia informaciją apie teisės aktus, kuriais yra reglamentuojama šildymo sezono trukmė ir daugiabučių namų gyventojų teisės bei pareigos.

Šildymo sezono pradžią reglamentuoja:

  1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.
  2. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

LR šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 52 dalis apibrėžia „Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų“. To paties įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje rašoma „Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais“. Šioje dalyje nurodoma, kad daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos. 2 dalyje teigiama: „Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.“

Administracija rengdama įsakymą dėl šildymo sezono užbaigimo atsižvelgė į prognozuojamą lauko oro temperatūrą. Apgailestaujame, kad šildymo sezono užbaigimas nesutapo su dalies gyventojų lūkesčiais. Administracija viešino infomaciją apie šildymo sezono užbaigimą Akmenės rajono savivaldybės FB paskyroje, interneto svetainėje, vietinėje sppaudoje. Nusiskundimų apie planuojamą šildymo sezono užbaigimą nebuvo gauta.

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir (ar) pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą, organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės baigti šildymo sezoną jų nuožiūra kitu laiku, nei tai yra daroma Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Norint pradėti/baigti šildymo sezoną, privaloma vadovautis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 66 p.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus parengta informacija

Atgal