Poveikio aplinkai vertinimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimo Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Akmenės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel. +370 5 210 1297, el. p. velektrine@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt.

Planuojama ūkinė veikla:

UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

15-oje žemės sklypų Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių k. ir Akmenės sen. Mančelių, Lygeikių, Gailaičių, Ivanauskių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima programos rengėjo internetinėje svetainėje adresu
http://www.dvcentras.lt/parengta-nauja-pav-programa-akmenes-raj/

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:

10 darbo dienų po paskelbimo, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, info@dvcentras.lt su kopija atsakingai institucijai.

Pridedama:

  • PAV programa
  • PAV programos 1 priedas (Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos). Neskelbiama dėl asmens duomenų apsaugos.
Atgal