Prašymai

BENDROJO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas word
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje word

Prašymas išduoti darbo stažą liudijančius dokumentus

word
Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų teikimas word
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų word

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

word

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

word

Civilinės būklės akto įrašo kopija,nuorašas,išrašas

word

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ir papildymas

word

Gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimas

word

Naujagimio gimimo registravimas

word

Nepilnamečio (iki 16m) vardo ir (ar) pavardės keitimas

word

Pažymos,patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimas

word

Prašymas įregistruoti santuoką

word

Prašymas santuokos įregistravimui nepraėjus vienam mėnesiui

word

Santuokos nutraukimo įregistravimas

word

Tėvystės pripažinimas

word

Tėvystės(motinystės) nustatymo,nuginčijimo registravimas

word

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

word
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą word
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą word
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą word
Vaiko gimimo įrašo papildymas word
 Vardo ir (ar) pavardės keitimas word

SENIŪNIJŲ PRAŠYMŲ FORMOS

 

Atsakingo už kapavietę ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas ar įrašo keitimas

word

Charakteristikos,būtinos leidimui laikyti ginklą,išdavimas

word
Išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. deklaravimas word
Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą word

Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamąją vietą neturinčių asmenų apskaitą

word

Laisvos formos prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

word

Oficialus prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

word

Prašymas deklaruoti gyvenamąją vietą,patikslinti, pakeisti, ar panaikinti duomenis

word

Prašymas dėl leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

word

Prašymas gyv. patalpos savininkui apie savo nuosavybėje deklaruotus asmenis

word

Prašymas identifikuoti kapavietę (kapą)

word

Prašymas išduoti leidimą aptverti (be leidimo kasinėti)

word

Prašymas išduoti leidimą ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus

word

Prašymas išduoti leidimą fejerverkams ir pirotechnikos priemonėms naudoti

word

Prašymas išduoti leidimą įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę

word
Prašymas išduoti leidimą kasinėti ir aptverti word
Prašymas išduoti leidimą laidoti word
Prašymas išduoti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu word
Prašymas išduoti pažymą apie palaidojimo vietą ir laiką word
Prašymas išduoti šeimos sudėtį patvirtinančią pažymą word
Prašymas organizuoti renginį word

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Prašymas dėl būsto šildymo,šalto,karšto vandens išlaidų kompensacijų nustatymo ir jų skyrimo

word
Prašymas dėl globos (rūpybos) išmokos ir tikslinio priedo skyrimo nustatymo word

Prašymas dėl laidojimo pašalpos skyrimo

word

Prašymas gauti tremtinio,politinio kalinio,nukentėjusio nuo okupacijų,Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisinį statusą

word

Prašymas išduoti pažymą,patvirtinančias gaunamas socialines pajamas

word

Prašymas pritaikyti būstą neįgaliojo poreikiams

word

Prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms ir daugiavaikiams tėvams,gerai išauklėjusiems ir išauginusiems 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų

word

Prašymas skirti asmeniui (šeimai) socialines paslaugas

word

Prašymas skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

word

Prašymas skirti išmoką įvaikinus vaiką

word

Prašymas skirti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

word

Prašymas skirti išmoką vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

word

Prašymas skirti nemokamą maitinimą mokiniui nevertinant pajamų

word

Prašymas skirti paramą mokinio reikmėms

word

Prašymas skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją

word

Prašymas skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją

word

Prašymas skirti socialinę pašalpą

word

Prašymas skirti vaikui išmoką

word

Prašymas skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui

word

Prašymas skirti vienkartinę išmoką įsikūrimui

word

Prašymas skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai

word

Prašmas skirti vienkartines, tikslines, periodines ir sąlygines pašalpas

word

 STATYBOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Prašymas išduoti leidimą stovėti kelio ženklo P (rezervuota) galiojimo zonoje

word

Prašymas išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Savivaldybės keliais

word

Prašymas leisti įrengti,koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose

word

Prašymas išduoti leidimą pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones

word

Prašymas paskelbti informaciją apie numatomų statinių projektavimą

word

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Prašymas gauti koordinuotą pagalbą

word

Prašymas leisti organizuoti renginį

word

Prašymas priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

word

Prašymas skirti,pratęsti,panaikinti vaiko minimalią,vidutinę priežiūrą

word

TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Paraiška leisti įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą Savivaldybės teritorijoje

word
Prašymas išduoti dokumentą,patvirtinantį kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą word
Prašymas paskelbti informaciją apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu Savivaldybės interneto svetainėje word
Prašymas įregistruoti Teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre word
Prašymas leisti įrengti atminimo lentą word

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Deklaracija iš Juridinių asmenų apie valstybinės žemės sumokėjimą

word

Paraiška leisti rengti gręžinio projektą

word

Prašymas išduoti licencijos kopiją transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais

word

Prašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti,veisti ar parduoti pavojingus šunis

word

Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais 

word

Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

word

Pranešimas apie ketinimą vykdyti mažmeninę prekybą tabako gaminiais arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

word

Prašymas išduoti licencijos dublikatą verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

word

Prašymas išduoti licencijos kopiją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

word

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą

word

Prašymas išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

word

Prašymas leisti statyti naują, rekonstruoti, atnaujinti statinį, atlikti kapitalinį, paprastą remontą, pakeisti statinio paskirtį ar ji nugriauti

word

Prašymas leisti vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais

word

Prašymas panaikinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

word

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

word

Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

word

Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

word

Prašymas pratęsti licencijos kopijos galiojimo laiką verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

word
Prašymas stojimui į eilę dėl socialinio būsto word
Prašymas dėl finansinės paskatos word
Prašymas gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją word 
Prašymas dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos word
Prašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo word
Prašymo išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą word

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

 

Pranešimo priėmimas apie traktoriaus,savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

word

Prašymas pakeisti traktoriaus,savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenis registre

word

Prašymas atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę apžiūrą

word

Prašymas atnaujinti ar pakeisti ūkininko ūkio duomenis

word

Prašymas atnaujinti ar pakeisti žemės ūkio valdos duomenis

word

Prašymas įregistruoti ar išregistruoti traktorių,savaeigę ar žemės ūkio mašiną ar jų priekabą

word

Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

word

Prašymas įregistruoti žemės ūkio valdą

word

Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui,gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos įrenginiams

word

Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu

word

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindines bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas

word

Prašymas išduoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo dublikatą

word
Prašymas išregistruoti ūkininko ūkį word
Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą word
Prašymas pakeisti ūkininko ūkio duomenis po paveldėjimo word
Prašymas pakeisti žemės ūkio valdų duomenis po paveldėjimo word
Prašymas pateikti kartografinę medžiagą melioruotos žemės savininkams word
Prašymas pateikti melioracijos statinių techninius dokumentus melioruotos žemės savininkams word
Prašymas perkelti ūkininko ūkį į kitą Savivaldybę word
Prašymas perkelti valdą į kitą rajoną  word

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS PRAŠYMO FORMOS

 
Pranešimas apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos,remonto,montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse word
Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų word
Atgal