„Paruoštukės“ rengiantiems raštus

Bendrosios raštvedybos rekomendacijos rengiant ataskaitas ir kitus dokumentus

  • Dokumentai įforminami A4 formato popieriaus lapuose (210 x 297 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm.
  • Dokumentų teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu, ne didesniu kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės. Dokumento tekstas turėtų būti sulygiuotas abipuse lygiuote.
  • Kelių lapų dokumento numeruojamas antras ir kiti lapai. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.
  • Dokumentai rašomi 12 dydžio ,,Times New Roman“ šriftu. Prireikus lentelėje, priedų žymoje ar pan. gali būti naudojamas ir mažesnis šrifto dydis. Paprastai naudojamas viengubas eilučių intervalas.
  • Skyriai iš eilės žymimi paryškintais romėniškais skaitmenimis ir žodžiu didžiosiomis paryškintomis raidėmis (pvz., I SKYRIUS) ir turi pavadinimus. Skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis išilginiu centruotu būdu po struktūrinės dalies numeriu, pvz.:

II SKYRIUS

2016 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

  • Dokumentai rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir atitinkamos srities terminijos.
  • Prireikus tekstą rašyti kabutėse, naudojamos lietuviškos kabutės. Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai).
  • Tarpo reikia tarp raidžių, skaičių grupių ir kt. ženklų. Tarpas paliekamas tarp tokių sutrumpinimų: t.y. (reikia rašyti t. y.), a.k. (asmens kodas, rašyti a. k.), A.V. (antspaudo vieta, rašyti A. V.), l.e.p. (laikinai einantis pareigas, rašyti l. e. p.). Jei trumpinamas asmens vardas, po vardo raidės taip pat daromas tarpas, pvz., J. Petraitis (ne J.Petraitis), dokumentuose patartina vartoti visą vardo ir pavardės formą. Nereikia tarpo po atidaromųjų kabučių ir skliaustų, taip pat nereikia numeruojant punktus, pvz.: 2.4 punktas.
  • Kai skaičiai reiškia kiekį – trijų skaitmenų grupės skiriamos ne tašku, o tarpu (pvz.: 100 000). Kai rašomi dešimtainiai skaičiai – dedamas kablelis (pvz.: 13,3), o ne taškas.
Atgal