Naujienos

Garbės piliečiui Leopoldui Rozgai skirta spaudinių paroda

Naujienos

ŽURNALISTO, KRAŠTOTYRININKO, PUBLICISTO, AKMENĖS RAJONO GARBĖS PILIEČIO LEOPOLDO ROZGOS VEIKLOS ŠTRICHAI

Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinių spaudinių paroda  „Žurnalistas, kraštotyrininkas, publicistas, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga“ ekspozicijos lentynoje, kuri skirta žurnalisto, kraštotyrininko, publicisto, Akmenės rajono Garbės piliečiui Leopoldui Rozgai, jo garbingo amžiaus jubiliejinei sukakčiai paminėti.

Leopoldas Rozga gimė 1945 m. lapkričio 15 d. Mažeikių raj. Žemalės kaime. 1973 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgydamas žurna­listo profesiją.

Nuo 1975 m. L.Rozga dirbo Akmenės rajono laikraštyje Vie­nybė" (pradžioje - redaktoriaus pavaduotoju, nuo 1979 m. - re­daktoriumi). Ilgus metus vadovavo Krašto­tyros draugijos Akmenės skyriui. Jo iniciatyva ir didžiulėmis kū­rybinio darbo pastangomis Papilėje atidarytas Simono Daukanto memorialinis muziejus. Leopoldas Rozga rūpinosi krašto muzie­jaus įkūrimu ir jam sukauptos medžiagos sisteminimu. Jis yra parengęs rajono teritorijoje buvusių ir jau išnykusių kaimų istorijas, jas publikuoja „Vienybės" laikraštyje. Čia dažnai pasi­rodo ir jo apybraižos apie iš Akmenės kilusius garsius šalies žmo­nes (rašinių „Vardai iš krašto enciklopedijos" ciklas). Yra iš­leidęs knygas „Skuodas" (1976), „Akmenės rajonas" (1983), „Akmenės kraštas" (1992), „Būkime pažįstami: Akmenės kraštas"(2003), padėjo sudaryti monografiją „Papilė" (2004), yra su­daręs ir redagavęs knygą „Akmenės cementas": metai ir žmo­nės" (2002),  2008 metais išleista knyga „Vadovas po Ventos regioninį parką“, sudarytojas ir tekstų autorius Leopoldas Rozga. 2020 metais Leopoldas Rozga išleido knygą "Akmenės krašto vietovardžiai. Raida ir paveldas".

Su įdomumu skaitytojai, bibliotekininkai „Vienybės“ laikraščio puslapiuose skaito redaktoriaus, kraštotyrininko Leopoldo Rozgos parengtus straipsnius iš rubrikų „Vardai iš krašto enciklopedijos“, „Mūsų kaimų biografijos“, „Iš kraštotyrininko užrašų“. Redaktoriaus Leopoldo Rozgos straipsnius buvo publikuojami  periodiniuose leidiniuose „Tarp knygų“, „Likimai“, „Kultūros aktualijos“, „Žaliasis pasaulis“ ir t.t.

2009 metais leidykla – spaustuvė „Utenos Indra“ išleido iliustruotą knygą „Akmenė – žemgalių žemė“. Knygos leidybą rėmė Kultūros rėmimo fondas, ją sudarė Leopoldas Rozga. Knygoje  nušviesta Akmenės rajono istorija, kultūra, gamtos paveldas, architektūra, istorijos paminklai, Kamanų valstybinis rezervatas, Ventos regioninis parkas. Tai puiki dovana skaitytojams, Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, įvardijant savo gimtojo krašto istoriją...

Už produktyvią žurnalistinę ir kraštotyrinę veiklą Leopoldas Rozga yra apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu.

2009m. redaktoriui, kraštotyrininkui Leopoldui Rozgai paskirta Pelikso Bugailiškio premija už kraštotyrinius darbus.

Kartu su Akmenės rajoninio laikraščio „Vienybė" redaktoriu­mi Leopoldu Rozga  Viešosios bibliotekos administracija, rajono bibliotekininkai buvo parengę daug prasmingų seminarų, renginių, pažintinių kraštotyros darbų 2006-2009m. : „Kamanai“, „Knyga laiko vingiuose“, „Atverstos knygos šviesa“, „Akmenės krašto knygnešiai“,  „Kas yra periodiniai leidinys“, „Kraštotyra Akmenės krašte“, „Europos diena Akmenės krašte“ ir t.t.  2018 metais Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė sudarė ir išleido knygą „Rašau Simonui Daukantui“, skirtą lietuvių rašytojo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Šios knygos redaktorius gerbiamas Leopoldas Rozga. Šioje knygoje Leopoldas Rozga rašė: „Šis leidinys paskatins dar kartą atsiskleisti mūsų krašte, Papilėje, amžinąją ramybę gavusio Simono Daukanto knygas. Tegu ne vien šios knygos autorių, bet ir kiekvieno mūsų mintys, patirtis ir geri darbai tampa laiškais į amžių glūdumą – tiems, kurie kadaise dirbo ir kūrė, kad mes būtume turtingi ne auksu, o dvasiniai lobiais“.

Plečiantis informacijos apie pasaulį srautui, vis aktualesnės ir žinios apie savo gimtąsias bei gyvenamąsias apylinkes, jų istoriją, paveldėtus gamtos, etninės kultūros turtus. Tad  kai kurios savivaldybės jau parengė savo lokalines enciklopedijas knygomis ar interneto formatu. Nuo šiol tokį aruodą žinių apie savo kraštą turės ir Akmenės rajono savivaldybė. Lietuvos nepriklausomybes šimtmečio metams Akmenės rajono Garbės pilietis, gerbiamas kraštotyrininkas, žurnalistas, buvęs rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorius Leopoldas Rozga  2018 metais parengė Akmenės krašto virtualų enciklopedinį žodyną.

Į Akmenės krašto enciklopedinį žodyną galima patekti paieškų sistemoje Google surinkus kodą akez.lt, taip pat galima patekti per rajono savivaldybės ir Akmenės rajono viešosios bibliotekos svetaines. Svetainės skyriuje kategorijos yra 12 informacijos grupių, kuriose objektai ir asmenybės aprašyti abėcėlės seka. Gausiausias - biografijų rinkinys, kuriame pateiktos glaustos žinios apie mūsų krašte gimusius ar ženklius savo darbo pėdsakus palikusius, atsakingas pareigas einančius asmenis. Gausios ir kitos kategorijos. Antai gyvenamųjų vietovių kategorijoje pateikti glausti 278 dabartiniame Akmenės rajone esančių аr buvusių kaimų, miestelių aprašymai. Gamtos skyriuje pristatomi 170 miškų ir kitokių gamtos  objektų.  Atskiroje  kategorijoje -  duomenys  apie  125  upes ir upelius,  kai  kurie iš jų drenažo  ar kitokios  ūkinės  veiklos sunaikinti, tačiau  teišlieka  bent jų pavadinimai. Atskirai surikiuotos žinios apie administracines, Švietimo, sveikatos ir sporto struktūras, religijos objektus, ūkį ir verslus struktūras.

Gerbiamam  kraštotyrininkui, Akmenės rajono Garbės piliečiui, aktyviam Viešosios bibliotekos skaitytojui, seminarų, konferencijų lektoriui ir dalyviui  linkime kūrybinių sėkmių garsinant Akmenės kraštą.

Akmenės rajono savivaldybės

Viešosios bibliotekos direktorė,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų

sąjungos Garbės narė

Z. Sinkevičienė

D. Markulienės nuotraukos

Atgal