Konkursai į kitas pareigas

Konkursas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus sekretoriaus referento pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės administracija (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 188719391, adresas L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė).

Pareigybės lygis – A2.                  

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) – 5,3.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, profesinės darbo patirties, mokėti užsienio kalbą B2 lygiu;
  • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą ir tvarkymą; visuomenės informavimą Savivaldybėje;
  • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti dokumentų rengimo, jų apskaitos pagrindus bei teisės aktų rengimo tvarką;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; sugebėti dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo veiklą, kelti savo kvalifikaciją;
  • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, būti gerų manierų, komunikabilaus būdo, mokėti priimti lankytojus, vesti dalykinį pokalbį, elgtis pagarbiai su aptarnaujamais ir kitais asmenimis;
  • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, domėtis informacinių technologijų naujovėmis ir jas pritaikyti darbe;
  • žinoti tarnybinį etiketą, tarptautinį protokolą ir jų laikytis;
  • žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos dirbant kompiuteriu reikalavimus.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 22 d.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/bendrojo-skyriaus-sekretorius-referentas-322;698840.html) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2021-04-08, skelbimo Nr. 69884).

Smulkesnė informacija skelbiama Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.  

Telefonas pasiteirauti +370 604 46008 (Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Kvederis).

Atgal