Konkursai į kitas pareigas

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Akmenės rajono meno mokykla (teisinė forma–biudžetinė įstaiga, kodas 305602826, adresas V. Kudirkos g. 11, LT–85165 Naujoji Akmenė), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,44.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį menų, socialinių arba humanitarinių mokslų krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 4. mokėti bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

 1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
 3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
 6. ugdymo turinio vadybą;
 7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Anketos formą galite rasti Akmenės rajono meno mokyklos internetinėje svetainėje www.armm.lt).
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, išsilavinimas, patirtis, įgūdžiai, kvalifikacijos kėlimas ir pan.

Pretendentas dokumentus teikia elektroniniu paštu: muzika@akmene.lt

Dokumentai priimami nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 16 d.

Telefonas pasiteirauti (8 425)  59  432  arba 8 612 59 753.

Atgal