Konkursai į kitas pareigas

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 300008683), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  nepilnas (0,5 etato).

Pareigybės lygis: A.

Darbo užmokestis:  koeficientas 10,48.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 • Mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų B1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus.

Direktoriaus pavaduotojas turi žinoti ir išmanyti:

 • Švietimo politiką, gimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 • Ugdymo turinio vadybą;
 • Gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 • Gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą;
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 • Savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą;
 • Edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 • Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 • Darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami tiesiogiai, elektroniniu paštu ramuciu.mokykla@akmene.lt arba registruotu laišku iki 2021 m. kovo 19 dienos įskaitytinai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.50  iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė, LT-85159.

Telefonas pasiteirauti: (8 425) 56 853 arba 8 612 70717.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką 2021 m. balandžio 15 d. 11.00 val. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus kabinete.

Atgal