Specialieji planai

Informacija apie pradedamą rengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmens.

Teritorijų planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planuojama teritorija: Akmenės rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. 8 425 57133, el. p. info@akmene.lt .

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Teritorijų planavimo pagrindas: Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-11 „Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Tyrimai ir galimybių studijos: atlikti tyrimus, studijas, duomenų analizę reikalingą plano parengimui.

Teritorijų planavimo terminai: 2020 – 2022 metai.

Planavimo tikslai:

- nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

- nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

- nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

- numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

- numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

Kiti reikalavimai:

- Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

- Parengti ne mažiau kaip dvi Specialiojo plano keitimo koncepcijų alternatyvas.

- Viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

- Planavimo organizatorius įgalioja Specialiojo plano keitimo rengėją, suderinus su planavimo organizatoriumi, atlikti visas rengimo viešinimo procedūras ir vykdyti teisės aktuose bei planavimo darbų programoje nurodytus viešinimo darbus (pasiūlymų registravimas ir nagrinėjimas, įvertinimas, priėmimas arba atmetimas, vieši pristatymai ir aptarimai, viešas svarstymas, baigiamasis susirinkimas), laiku teikti informaciją suinteresuotai visuomenei (taip pat žiniasklaidos priemonėms), skelbti aktualią informaciją (spaudoje, internete ir pan.) ir parengti visuomenės informavimo ataskaitą.

- Derinimą su institucijomis atlieka ir sprendinius į teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą TPDRIS įkelia Specialiojo plano keitimo rengėjas.

- Rengiant Specialiojo plano keitimą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir taisyklėmis, galiojančiais normatyvais.

- Rengiant Specialiojo plano keitimą turi būti atsižvelgta į parengtus ir rengiamus tyrimus, galimybių studijas, patvirtintus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitą medžiagą, kurioje pateikiama aktuali informacija dėl savivaldybės plėtros.

- Urbanizuotų teritorijų sprendinių brėžiniai rengiami masteliu 1:5 000, neurbanizuotų teritorijų – masteliu 1:20 000. Specialiojo plano keitimo rengėjas, esant poreikiui ir suderinus su organizatoriumi, gali parinkti kitą schemų mastelį, tačiau visa schemose pateikiama informacija turi būti aiški ir įskaitoma.

- Papildomi tyrimai, galimybių studijos atliekami vadovaujantis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais.

- Rengimo proceso metu rengėjas turi pateikti projektinę dokumentaciją planavimo organizatoriui, kiekvieno etapo sprendinių pritarimui.

- Visi Specialiojo plano keitimo rengėjo pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti atestuotų specialistų ir suderinti.

- Specialiojo plano keitimo rengėjas pateikia organizatoriui tvirtinti Specialiojo plano keitimo koncepciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 3 (trys) egzemplioriai bylose ir 3 (trys) egzemplioriai skaitmeniniu formatu ir 1 pristatymo formą MS Power Point programoje.

- Specialiojo plano keitimo rengėjas pateikia organizatoriui visos apimties Specialiojo plano keitimo dokumentaciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 5 (penki) egzemplioriai bylose ir 3 (trys) egzemplioriai skaitmeniniu formatu (duomenys pateikiami Esri SHP formatu, ESRI File geodatabase (*gdb) duomenų bazės struktūra, visi brėžiniai turi būti pateikti Esri Arcgis MXD ir *.pdf formatu) ir 1 pristatymo formą MS Power Point programoje.

- Specialiojo plano keitimo erdvinius duomenis (GIS) parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija.

- Specialiojo plano keitimo rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi naudoti ne senesnius nei 3 paskutiniųjų metų statistinius ir kitus duomenis.

- Brėžiniai rengiami ant rengėjo įsigytų atitinkamo mastelio valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų pagrindo bei organizatoriaus perduotų duomenų.

- Brėžiniai ir schemos privalo būti parengti profesionaliai, siekiant informacijos pateikimo aiškumo ir įskaitomumo. Brėžiniuose, pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos reikalavimus, žymimi tie erdviniai objektai ir kita grafinė informacija, kurie nurodyti sutartinių ženklų aprašomosiose lentelėse. Brėžiniuose galimi ir tekstiniai reglamentai, paaiškinantys ir konkretizuojantys Specialiojo plano sprendinius.

- Visą papildomą Specialiojo plano keitimo paslaugai atlikti reikalingą informaciją ar erdvinius duomenų rinkinius, jei jų nepateikė planavimo organizatorius, plano rengėjas įsigyja arba atnaujina savo lėšomis, nereikalaudamas papildomo mokesčio.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui, Akmenės savivaldybės administracijos direktoriui, L. Petravičiaus a. 2, LT- 85132 Naujoji Akmenė, raštu, el. p. info@akmene.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Atgal