Formavimo ir pertvarkymo projektai

Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Nepriklausomybės g. 102 a, Papilės mstl., Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 102 A, PAPILĖS MSTL., AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   8    d.   Nr. PAV-61

Naujoji Akmenė

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-293-2 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo“, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. vasario 2 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-608-(8.30):

1. Tvirtinu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, parengtą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos byla Nr. ZSFP- 59470), kurio:

              1.1. planavimo organizatorius – Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius;

              1.2. planavimo iniciatorius ­– fizinis asmuo;

              1.3. projekto pavadinimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas;

              1.4. pertvarkoma teritorija – žemės sklypas Nepriklausomybės g. 102 A, Papilės mstl., Akmenės r. sav.;

             1.5. planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

              1.6. formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – Albinas Tamošiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-93).

  1. Nustatau:

              2.1. formuojamam žemės sklypui, projektinis Nr. 1, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas:

              2.1.1. 101-Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

              2.1.2. 102 – Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);

              2.1.3. 106 – Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

              2.1.4. 132 – Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis);

              2.1.5. 135 – Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis);

              2.1.6. 134 – Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis);

              2.1.7. 149 – Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

              2.2. žemės sklypui projektuojamus ir siūlomus servitutus:

            2.2.1. servitutą 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Bendro naudojimo elektros linijų apsaugos zonos dalyje (1 m pločio juostoje) riboje su Nepriklausomybės gatve,

              2.2.2. žemės sklypui, pojekt. Nr. 1, servitutą 91 – kiti servitutai (viešpataujantis daiktas), plane pažymėtą Nr. 91-1;

              2.2.3. žemės sklypui (kadastro Nr. 3205/0001:0041) servitutą 92 – kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtą Nr. 92-1;

              2.2.4. žemės sklypui (kadastro Nr. 3205/0001:0041) servitutą 91 – kiti servitutai (viešpataujantis daiktas), plane pažymėtą Nr. 91-2;

              2.2.5. žemės sklypui projekt. Nr. 1 servitutą 92 – kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtą 92-2;

              2.3. žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4. patvirtintas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja jo paskelbimo Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt dieną.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Artūras Pekauskas

Atgal