2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Vandentvarka
Spausdinti puslapio vidurį

Norite sužinoti daugiau apie vandenį ?> SPAUSKITE ČIA

UAB „Akmenės vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir pavesta jai vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Akmenės rajono savivaldybėje Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-183(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju”. Bendrovė taip pat paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju ir pavesta jai vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-244(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju”.

UAB „Akmenės vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija), apskaičiavo vidutinį  Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,39 kub. m vienam gyventojui per mėnesį. Nustatytas suvartojamo geriamojo vandens kiekis taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  •  jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,39 kub. m gyventojui per mėnesį;
  •  jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,39 kub. m gyventojui per mėnesį;
  • jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Akmenės vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado techninę būklę, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,39 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.  

Europos Sąjungos finasuojami viešieji pirkimai

Eil.

Nr.

Pirkimo būdas

Nr.

Pavadinimas

Vokų atplėšimo data

Pirkimo sutarties data / numeris

Pirkimo sutarties kaina

Eur be PVM

Nustatytas laimėtojas

1

Mažos vertės pirkimas

251454

Investicinio projekto „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ parengimo paslauga

2015-11-10

08.30

2015-12-01

Nr. 30/15

23600,00

UAB „APVG“

2

Mažos vertės pirkimas

271063

Projekto „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ administravimo paslauga

2016-04-11

11.00

2016-04-21

Nr. 7A/16

14500,00

UAB „Teisa“

3

Supaprastintas atviras konkursas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Akmenės mieste“ rangos darbai

 

 

 

 

4

Mažos vertės pirkimas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja  statyba Kruopių miestelyje“ rangos darbai

2016-11-18

09.00

2017-02-10

Nr. 4/17

137488,00

UAB „Eigesa“

5

Supaprastintas atviras konkursas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių  nauja statyba Naujosios Akmenės mieste“ rangos darbai

 

 

 

 

6

Mažos vertės pirkimas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja  statyba Papilės miestelyje“ rangos darbai

2016-11-17

09.00

2017-02-10

Nr. 5/17

142815,00

UAB „Evikta“

7

Mažos vertės pirkimas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Agluonų kaime“ rangos darbai

2016-11-18

12.00

2017-02-10

Nr. 6/17

69722,00

UAB „Evikta“

8

Mažos vertės pirkimas

 

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių  nauja statyba Sablauskių kaime“ rangos darbai

2016-11-17

12.00

2017-02-10

Nr. 7/17

124995,00

UAB „Irdaiva“

9

Supaprastintas atviras konkursas

 

Projekto „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ Fidic inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos pirkimas

 

 

 

 


 INFORMACIJA ABONENTAMS APIE  EKSPLOATUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ GEDIMUS

Eksploatuojamo objekto pavadinimas

Avarijos (gedimo) pavadinimas

Gedimo laikotarpis

Numatomi remonto darbai

Geriamojo

vandens pablogėjimas

Nuo (data)

Iki (data)

Nuo (data)

Iki (data)

Nuo (data)

Iki (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Akmenės vandenys“ pagrindinė ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

2014 M. VEIKLOS PLANAS. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių: UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2014 m. veiklos planų ir biudžetų, UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ ir VšĮ „Akmenės būstas“ 2014 metų veiklos biudžetų suderinimo", 2014-02-17, T-3

2013 M. VEIKLOS ATASKAITA. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio su metiniu pranešimu patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo, 2014-04-24, T-83

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi: centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu 19 043 gyventojai, centralizuoto buitinių nuotekų  surinkimo ir išvalymo paslauga – 17 358 gyventojai.

 Bendrovė  eksploatuoja 27 vandenvietes (Akmenės, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Menčių, Agluonos, Naujosios Akmenės, Vėlaičių, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Eglesių, Ventos, Miško, Akmenės II kaimo, Dabikinėlės, Raudonskardžio), apie  140 km vandentiekio tinklų. Per 2013 metus vartotojams pardavė 438,5 tūkst. m3 geriamojo vandens, kurio kokybė atitinka LR  HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” reikalavimus. Bendrovėje parengta Geriamojo vandens priežiūros programa, suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Norminių aktų nustatytais terminais vykdoma nuolatinė ir periodinė geriamojo vandens kokybės patikra.

Bendrovė eksploatuoja 16 nuotekų valyklų (Akmenės, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Agluonos, Naujosios Akmenės, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Daubiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos), 41  nuotekų siurblinę, apie  140 km nuotekų tinklų.  Per metus surenkama ir išvaloma apie 1,027 tūkst. m3 nuotekų, tame sk. 434,5 m3 fekalinių nuotekų.

Bendrovė kryptingai vykdo savo veiklą,  įgyvendindama Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir vadovaudamasi kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

Bendrovė vykdo investicinius projektus,  finansuojamus ES  struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos ir rajono biudžetų bei bendrovės lėšomis. Investicijų tikslas - didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), tinklų plėtrą, suteikti galimybę naujiems vartotojams gauti bendrovės teikiamas centralizuotas paslaugas. 

2014 metais užbaigti keturi investiciniai projektai už 23,1 mln. Lt sumą:

  • ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ventos mieste";  paklota 9875 metrai vandentiekio tinklų ir  13910 metrų nuotekų šalinimo tinklų, įrengtos trys naujos ir rekonstruotos dvi nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto vertė apie 9,5 mln. Lt;
  • ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žerkščių ir Ventos kaimuose"; paklota 3505 metrai vandentiekio tinklų ir 5101 metras nuotekų šalinimo tinklų, įrengtos dvi nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto vertė apie 3,9 mln. Lt;
  • ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Papilės miestelyje"; paklota 7817 metrų vandentiekio tinklų ir 10973 metrai nuotekų šalinimo tinklų, įrengtos septynios nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto vertė apie 9,5 mln. Lt;
  • ,,Geriamojo vandens gerinimas Kivylių kaime" – sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai. Projekto vertė apie 0,2 mln. Lt.

Šių projektų įgyvendinimas suteikė galimybę 1280 rajono gyventojų naudotis centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir 1920 rajono gyventojų – centralizuoto nuotekų surinkimo ir išvalymo paslauga.

Nuo 2014 m. sausio 1 dienos taikomos šalto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

Paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

2,14 EUR/ m3

2,59 EUR/ m3

iš to skaičiaus:

 

 

geriamojo vandens tiekimas

0,89 EUR/m3

1,08 EUR/ m3

nuotekų tvarkymas

1,25 EUR/m3

1,51 EUR/ m3

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

1,95 EUR/m3

2,36 EUR/ m3

iš to skaičiaus:

 

 

geriamojo vandens tiekimas

0,81 EUR/m3

0,98 EUR/ m3

nuotekų tvarkymas

1,14 EUR/m3

1,38 EUR/ m3

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams

2,00 EUR/m3

2,42 EUR/ m3

iš to skaičiaus:

 

 

geriamojo vandens tiekimas

0,89 EUR/m3

1,08 EUR/ m3

nuotekų tvarkymas

1,11 EUR/m3

1,34 EUR/ m3

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

1,90 EUR/m3

2,30 EUR/ m3

iš to skaičiaus:

 

 

geriamojo vandens tiekimas

0,79 EUR/m3

0,96 EUR/ m3

nuotekų tvarkymas

1,11 EUR/m3

1,34 EUR/ m3

Vandens pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

 

 

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,98 EUR butui per mėnesį

1,19 EUR butui per mėnesį 

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,79 EUR butui per mėnesį

0,96 EUR butui per mėnesį 

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

1,67 EUR namui per mėnesį

2,02 EUR namui per mėnesį

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

 

 

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,85 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

1,03 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,67 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

0,81 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

Vidutinė pardavimo kaina abonentams

1,25 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

1,51 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina

5,18 EUR/m3

6,27 EUR/m3

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos gyventojams su 21 proc. PVM (informacija atnaujinta 2014-06-01)

Bendrovės darbo laikas:

I–IV – 8.00–17.00 val.,  V –  8.00–16.00 val. (pietų pertrauka – 12.00–12.48 val.).

Kontaktai:

Pareigybė

Vardas, pavardė

Tel.Nr.

Elektroninis paštas

Direktorius

Arvydas Suodis

56 139; 8 607 96 612

info17@akmenesvandenys.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Svajūnas Žąsytis

47 012; 8 687 99 543

info9@akmenesvandenys.lt

Direktoriaus padėjėja

Rima Masionienė

56 718; 8 614 36 261

info@akmenesvandenys.lt

Vyriausioji finansininkė

Rita Gintauskienė

56 548; 8 611 55 182

info2@akmenesvandenys.lt

Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė

Monika Kateivaitė

46 773; 8 612 42 354

info18@akmenesvandenys.lt

Planavimo specialistė

Erika Venckutė

56 846

info13@akmenesvandenys.lt

Vyresnioji inžinierė

Vida Žagarienė

56 846

info14@akmenesvandenys.lt

Vyresnysis specialistas-dumblo kompostavimo tarnybos vadovas

Česlovas Žagaras

56 846

info19@akmenesvandenys.lt

 

Dirbtuvių vedėjas

Vladas Kalnikas

56 428; 8 615 66 524

info8@akmenesvandenys.lt

Vyriausioji meistrė

Valerija Pukštienė

8 611 45 517

info12@akmenesvandenys.lt

Meistras (Naujoji Akmenė)

Vidas Lazdauskas

8 693 56 696

-

Meistras (Akmenė)

Gediminas Dikšas

59 356; 8 612 92 988

-

Meistras (Venta)

Vidmantas Burbulis

39 235; 8 688 59 684

-

Meistras (Papilė)

Kazys Suodis

8 614 36 260

-

            Išsamią informaciją apie sutarčių sudarymą, vandens ir nuotekų apskaitą, šalto vandens skaitiklių priežiūrą ir keitimą, sąskaitas, vandens paslaugų tarifus, kompensacijas, skolų apmokėjimą, paslaugų nutraukimo ir atnaujinimo tvarką, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas galimybes, šalto vandens skaitiklių gedimus teikia ABONENTINĖ TARNYBA:

Pareigybė

Vardas, pavardė

Tel.Nr.

Elektroninis paštas

Abonentinės tarnybos viršininkė

Sandra Sovienė

56 442; 8 687 50 161

info3@akmenesvandenys.lt

Apskaitininkė

Loreta Slavinskienė

37 135

info5@akmenesvandenys.lt

Apskaitininkė-buhalterė

Marija Jokšienė

37 693

info4@akmenesvandenys.lt

Kontrolierius (Naujoji Akmenė)

Vytautas Smilgys

37 693

-

Kontrolierė (Naujoji Akmenė, Vėlaičiai)

Nijolė Veinberger

37 693

-

Kontrolierė (Akmenė, Agluonos k., Gailaičių k., Dabikinės k., Dabikinėlės k., Alkiškių k., Akmenės I k., Akmenės II k., Akmenės III k.)

Sonata Beržinytė

59 356; 8 611 22 513

-

Kontrolierė  (Venta, Paeglesių k., Žerkščių k., Ventos k.)

Valentina Butnorienė

39 235; 8 611 22 514

-

Kontrolierė (Papilė, Kalniškių k., Kairiškių k., Gumbakių k., Dumbrių k., Daubiškių k., Pelkelės k., Klaišių k., Elgesių k., Šaltiškių k.)

Valerija Suodienė

8 611 22 512

 

Kontrolierius (Sablauskių k., Menčių k.)

Algirdas Vaičius

 

 

Technikė-kontrolierė (Kruopių gyv.)

Ramūnė Brenciuvienė

 

 

DĖL AVARIJŲ prašome skambinti:

  • darbo metu: abonentinė tarnyba, Sandra Sovienė – tel. 56 442, mob. 8 687 50 161;
  • ne darbo metu: budintis NVĮ operatorius – tel. 53 122, mob. 8 686 38 195;
  • už avarijų likvidavimą atsakingas asmuo – Valerija Pukštienė, mob. 8 611 45 517

            Apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinį remontą ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimą vartotojams pranešame ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki numatomo laikino paslaugų tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo talpinant skelbimus gyvenamųjų vietovių ir daugiabučių namų skelbimų lentose.

Pastaba. Bendrovė eksploatuoja ir šalina avarijas lauko vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo tinkluose (iki vartotojo vandens įvado/nuotekų išvado) bei apskaitos prietaisų gedimus.Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-12 15:59:19 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018