2019 m. gegužės 21 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Pradedamas rengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimasSpausdinimo versija

Planavimo organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56594, el. p. info@akmene.lt, www.akmene.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas – Donatas Duoba. Projekto koordinatorė Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – Savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Planuojama teritorija – Akmenės rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo pagrindas – Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T-160(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo terminai – 2019 m. I ketv.-2019 m. IV ketv.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo tikslai:

 1. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui;
 2. Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus;
 3. Patikslinti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas;
 4. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 5. Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą;
 6. Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams;
 7. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 8. Peržiūrėti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas didžiųjų prekybos centrų teritorijas, patikslinti ir (ar) numatyti naujas teritorijas prekybos centrų statybai;
 9. Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių;
 10. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. Tikslinti esamų ir planuojamų pagrindinių turistinių trasų, dviračių takų ir rekreacinių zonų plėtros sprendinius;
 3. Nustatyti esamas ir/ar planuojamas sanitarines apsaugos zonas;
 4. Nustatyti rajono teritorijos funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius kraštovaizdžio tvarkymo priemones;
 5. Numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 6. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 7. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 8. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos išsaugojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 9. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;
 10. Numatyti papildomas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas ir infrastruktūros koridorius;
 11. Nustatyti Bendrajame plano spragas ir kolizijas, nustatyti problemines situacijas;
 12. Atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) objektų poreikius;
 13. Peržiūrėti atskirų bendrojo plano dalių sprendinių aktualumą, jei reikalinga – sprendinius tikslinti arba parengti naujus;
 14. Remiantis valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais (Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas ir kt.) nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 15. Atsižvelgti į esamus saugomų teritorijų planavimo dokumentus ir juose numatytus teritorijų tvarkymo sprendinius;
 16. Planuojant sprendinius, atsižvelgti į Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 metų strateginės plėtros plano prioritetus ir strateginius tikslus. Numatyti priemones juos įgyvendinti planuojant rajono savivaldybės teritoriją;
 17. Išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas;
 18. Planuojant sprendinius, įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus ir planavimo metu teikiamus gyventojų pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo sprendinių;
 19. Siekiant užtikrinti tinkamą bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną, turi būti parengta bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa su priemonių planu 2019-2030 metams, sprendiniuose turi būti numatyti planuojami įgyvendinti savivaldybės bendrojo plano rodikliai pagal Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedą.

Atliekami tyrimai: atliekami vadovaujantis institucijų (nurodytų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse) išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais; kraštovaizdžio savitumo ir jo estetinio respektavimo tyrimai, įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas.

Kiti reikalavimai:

Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Parengti ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas.

Koncepcijų alternatyvų nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas.

Planavimo procesas ir etapai: pakeistas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir paskelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymo teikimo raštu formos pavydį galite parsisiųsti čia.

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019