2018 m. liepos 22 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Naujosios Akmenės kapinės turi kolumbariumą Spausdinimo versija

Naujoji Akmenė nuo šiol – vienas iš nedaugelio šalies miestų, turintis kolumbariumą. Vakar įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašas.

(Lapkričio 2 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-191(E) „Dėl kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos laidojimą kolumbariumo nišoje nustatymo“).

Tai reiškia, kad naujuoju kolumbariumu, pastatytu Stipirkių kapinėse, bus galima naudotis, nepaisant, kad tebetvarkoma jo aplinka. Ji dar bus papildyta suoleliais, vazomis ir kitais mažosios architektūros elementais, želdiniais. Iš dviejų dalių susidedančiame kolumbariume – 72 laidojimo nišos. Vienoje kolumbariumo nišoje bus galima laidoti iki 4 urnų.

 

Savivaldybės administracijos ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Jono Vapsvos nuotrauka

  

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KREMUOTŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLUMBARIUMŲ NIŠOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮKAINIO UŽ URNOS LAIDOJIMĄ KOLUMBARIUMO NIŠOJE NUSTATYMO

2017 m. lapkričio 2 d.   Nr. T-191(E)

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti urnos su kremuotais žmogaus palaikais laidojimo paslaugos Naujosios Akmenės Stipirkių kapinių kolumbariumo nišoje įkainį – 700 Eur (užrašų iškalimo, graviravimo akmens plokštėje darbai neįskaičiuoti).

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas     

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T- 191(E)

KREMUOTŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLUMBARIUMŲ NIŠOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kolumbariumo nišų skyrimo tvarką, apmokėjimą ir priežiūrą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

KOLUMBARIUMŲ NIŠŲ SKYRIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

3. Kremuotiems žmonių palaikams laidoti laidojančio asmens (toliau – pareiškėjo) prašymu gali būti skiriama niša kolumbariume, jei miręs asmuo gyveno arba mirusiojo tėvai, įtėviai, sutuoktinis, broliai, seserys, vaikai, įvaikiai deklaruoja gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Nišos laidoti kremuotus žmogaus palaikus skiriamos kolumbariumo nišų numeracijos eilės tvarka. Kolumbariumo nišos numeruojamos nuo viršaus iš kairės į dešinę. Pirmumo tvarka užpildomos atsilaisvinusios nišos.

5. Rašytinį leidimą laidoti kremuotus žmogaus palaikus kolumbariumo nišoje išduoda Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – Seniūnija), kuri prižiūri kolumbariumą. Leidimus registruoja Seniūnija dokumentų valdymo sistemoje.

6. Leidimas laidoti kremuotus žmogaus palaikus kolumbariumo nišoje (leidimo laidoti forma patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-13 sprendimu Nr. T-206(E), pakeitimas 2017-04-20 sprendimu Nr. T-91(E) išduodamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas laidojančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šiuos dokumentus:

6.1. rašytinį prašymą (Tvarkos aprašo priedas);

6.2. asmens mirtį patvirtinantį dokumentą;

6.3. žmogaus palaikų kremavimo dokumentus;

6.4. nustatyto dydžio įkainio už urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymą kolumbariumo nišoje apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (laidojant pirmą urną nišoje);

6.5. įgaliojimą arba sutartį, jeigu laidojimo paslaugas organizuoja laidojimo paslaugų teikėjas;

6.6. pareiškėjo rašytinį sutikimą, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti kolumbariumo nišoje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai.

7. Už kremuotų žmogaus palaikų laidojimą kolumbariumo nišoje sumokamas nustatyto dydžio vienkartinis mokestis į Seniūnijos, vykdančios kolumbariumo priežiūrą, nurodytą sąskaitą. Surinktos lėšos apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Lėšos, gautos už šios paslaugos teikimą, naudojamos Seniūnijos kapinių ir   kolumbariumo infrastruktūros priežiūrai.

9. Vienoje kolumbariumo nišoje galima laidoti iki 4 urnų. Mokama tik už pirmos urnos su kremuotais žmogaus palaikais laidojimą kolumbariumo nišoje. Kiekvieną kartą kolumbariumo nišoje laidojant urną, papildomai nemokama.

10. Kolumbariumo niša pareiškėjui skiriama neterminuotai:

10.1. pateikęs rašytinį prašymą seniūnui pareiškėjas turi teisę nišoje esančią (-ias) urną atsiimti; sumokėta suma negrąžinama,  atsilaisvinusi kolumbariumo niša Tvarkos apraše nustatyta tvarka skiriama kitiems asmenims;

10.2. norintis išimti bent vieną urną, pareiškėjas prieš 5 darbo dienas raštu informuoja Seniūniją. Kapinių prižiūrėtojas kartu su Seniūnijos atstovu dalyvaujant pareiškėjui atidaro nišą ir grąžina urną pareiškėjui. Apie urnos grąžinimą kapinių prižiūrėtojas pažymi Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (žurnalo forma patvirtinta Savivaldybės tarybos 2016-10-13 sprendimu Nr. T -206 (E), pakeitimas 2017-04-20 sprendimu Nr. T-91(E); Seniūnijos atstovas ir / arba kapinių prižiūrėtojas dokumentų valdymo sistemoje užfiksuoja urnos grąžinimo faktą nurodydamas datą ir asmenį, kuriam ji grąžinta.

III SKYRIUS

KOLUMBARIUMO NIŠOS PRIEŽIŪRA

11. Už kolumbariumo teritorijos priežiūrą: švarą, tvarką, nišos numerio iškalimą ir išgraviravimą, atsakinga Seniūnija.

12. Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišos akmens plokštėje (toliau – akmens plokštė) rašoma nišoje palaidoto asmens vardas ir pavardė, gimimo ir mirties datos (metai-mėnuo-diena). Užrašus iškala ir išgraviruoja Seniūnijos viešojo pirkimo būdu parinktas paslaugų teikėjas pareiškėjo lėšomis. Akmens plokštės išdavimą pareiškėjui ir tvirtinimą organizuoja kapinių prižiūrėtojas.

13. Užrašai akmens plokštėje graviruojami, kalami vienodo dydžio lietuviškomis raidėmis (sidabrinėmis) nustatytu šriftu Roman (vardas – mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, pavardė – visos didžiosios raidės), raidžių aukštis – 4 cm, gimimo ir mirties datos nurodomos arabiškais skaitmenimis, kurių aukštis – 2,5 cm. Šrifto dydis, priklausomai nuo teksto (pavardės, vardo ilgumo, jų skaičiaus), gali būti mažinamas.

14. Akmens plokštėje leidžiama pavaizduoti religinius tikėjimo simbolius.

15. Visi laidojimai kolumbariumo nišose registruojami Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, kurį pildo, saugo, suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją teikia kapinių prižiūrėtojas, ir Seniūnijų dokumentų valdymo sistemoje ( informaciją registruoja Seniūnijos atstovas ir/arba kapinių prižiūrėtojas.

16. Draudžiama:

16.1. prie kolumbariumo sienelių, pagrindo tvirtinti objektus (vazas, žvakides, dirbtines gėles ir pan.);

16.2. akmens plokštėje kalti, klijuoti ar kitaip tvirtinti nuotraukas, atvaizdus, užrašus ir pan., nenurodytus Tvarkos aprašo 12, 13 ir 14 punktuose;

16.3. statyti žvakes, dėti gėles, kitus daiktus ant praėjimo tako prieš kolumbariumą.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Už Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsakinga Seniūnija.

18. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018