2019 m. birželio 18 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
T-36 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Spausdinti puslapio vidurį

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽELDYNŲ IR  ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. kovo   d.   Nr. T-36

Naujoji Akmenė

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr.80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-87  „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611), Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Patvirtinti Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisykles  (pridedama).

                      2.  Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2003 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-133 „Dėl Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“ ir 2007 m. kovo 28  d. sprendimą Nr. T – 42 „Dėl Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklių dalinio pakeitimo“.

 

 

Savivaldybės merė                              Eugenija Meškienė 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

 tarybos 2008 m. kovo 19 d.

sprendimu Nr. T-36

Želdynų ir želdinių  apsaugos ir

tvarkymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės nustato saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką.

2. Šios taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems nukirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus. Jomis vadovaujasi Savivaldybės administracija, išduo­dama leidimus šiems darbams atlikti ir nustatyti saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. kraštovaizdžio formavimo kirtimai – medžių ir krūmų kirtimas ar tvarkymas krašto­vaizdžiui formuoti, sudarant sąlygas optimaliai apžvelgti estetiniu, gamtiniu, istoriniu ar kultūriniu požiūriu vertingą panoramą (vaizdą);

3.2. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Želdynų įstatyme vartojamas sąvokas (Žin., 2007, Nr. 80‑3215).

II. SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJAI  IR ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO TVARKA

4. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:

4.1. nudžiūvę, išskyrus uoksinius (drevėtus);

4.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu;

4.3. išpuvę (išskyrus atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir labai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu);

4.4. pasvirę didesniu negu 45o kampu ir pasvirimas kasmet didėja (nustatoma stebėse­nos metu);

4.5. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;

4.6. apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;

4.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, funkcijų pažeidimo parametrai reglamentuojami Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus ar sužalojus gamtinius krašto­vaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39‑973), 14 punkte;

4.8. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai;

4.9. auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių;

4.10. auga pylimo (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos juostose;

4.11. auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

4.12. auga ant piliakalnių, pilkapių;

4.13. auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose kaip nepageidau­jamos rūšys;

4.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;

4.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22‑652; 1996, Nr. 2‑43), neturi augti;

4.16. auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistrali­niams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;

4.17. numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizavimą;

4.18. yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai;

4.19. šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 45o kampu, storosios šakos.

5. Saugotini medžiai ir krūmai 4 punkte išvardytais atvejais gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje, išskyrus 4.15–4.18 punktus.

6. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:

6.1. medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras 2,0 x 2,0 m ir 2,4 x 2,4 m;

6.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą želdinių pertvarkymo projektą ar schemą;

6.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimą pakeliantys medžiai, ne storesni kaip 25 cm diametro (1,3 m aukštyje). Ypač vertingi medžiai gali būti ir didesnio diametro, prieš tai paruošti persodinimui;

6.4. persodinant laja apipjaustoma, sutrumpinant šonines šakas (išskyrus ąžuolą, beržą ir spygliuočius). Persodinamų medžių apatinės skeletinės šakos turi būti išsidėsčiusios ne aukščiau kaip 3–4 m;

6.5. dėl sumažėjusio medžių dekoratyvumo ir jų virtimo grėsmės esant stipriam vėjui, medžiai persodinami į atokesnes nuo žmonių ir transporto judėjimo vietas ar į medelynus tolimes­niam auginimui (formuojant juose medžių lają ir šaknų sistemą). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.

7. Draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, vidaus puviniu, vienašone, nesusifor­mavusia laja.

8. Medžių ir krūmų persodinti negalima šiais atvejais:

8.1. po medžiais yra inžinerinės komunikacijos;

8.2. aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai;

8.3. nėra galimybės prie medžių privažiuoti su technika;

8.4. nėra galimybės suformuoti reikalaujamo dydžio žemės gumulą, nes trukdo tankus medžių masyvas (medynas) ar statybos darbų atliekos apie medžius;

8.5. medžių vegetacijos metu;

8.6. medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų, tvorų ar kt.;

8.7. trukdo elektros laidai.

III. LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO,  GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

9. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau- Seniūnijos) išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

10. Leidimo medžių ir krūmų kirtimui art kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:

10.1. pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus suregu­liuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

10.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

11. Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

12. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:

12.1. 4 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;

12.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;

12.3. pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.

13. Leidimų išdavimo tvarka:

13.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Seniūnijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (2 priedas);

13.2.Seniūnija, gavusi prašymą, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudarytą Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (toliau- Komisija), į kurios sudėtį įeina Savivaldybės administracijos  specialistai, atsakingi už želdinių priežiūrą, kraštotvarką ir teritorinį planavimą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros pareigūnas; saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją – tos saugomos teritorijos direkcijos atstovas; nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ir jos apsaugos zonoje – kultūros vertybių apsaugą kuruojantis rajono ar regioninio padalinio specialistas; kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje – kelių tarnybos atstovas ir saugaus eismo reguliavimo tarnybos atstovas; objektuose, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, – autorinės priežiūros atstovas);

13.3. saugotinų medžių ir krūmų vertę teisės aktų nustatyta tvarka nustato Komisija. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio);

13.4. prireikus atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu „Dėl želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.135‑5503);

13.5. Seniūnija parengia leidimą ir jį derina su:

13.5.1. Lietuvos Respublikos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūra, išskyrus 4 punkte nurodytus atvejus ir atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją;

13.5.2. saugomos teritorijos direkcija, jei saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją;

13.5.3. rajono kultūros paveldo specialistu arba su  Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;

13.5.4. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis,

13.6. leidimas nederinamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuo­siuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra nustatytąja tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai;

13.7. prašymą parašę asmenys Leidime įpareigojami atlyginti numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę (išskyrus 12.1–12.3 punktuose nurodytus atvejus);

13.8. Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.

14. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirtimui – raudonai, persodinimui – gelto­nai.

______________

 

                  Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo

                   taisyklių   1 priedas

 

(Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams forma)

_________________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

__________________ Nr. ______(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Leidžiama pagal pateiktą prašymą ___________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens

______________________________________________________________________________

 

vardas, pavardė), juridinio ar fizinio asmens kodas, adresas, telefono numeris)

žemės sklype ___________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

______________________________________________________________________________

 

kitokio pašalinimo darbai, vieta)

______________________________________________________________________________

(vykdomi darbai)

_______________________________________        ___________________     _____________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys,                                    medžio diametras                 medžių ir

(1,3 m aukštyje),                krūmų kiekis)

_______________________________________        ___________________     _____________

_______________________________________        ___________________     _____________

  Medžių ir krūmų vertė ____________________________________ (žodžiais)  _____ Lt ___ ct; atlyginta, neatlyginta   (kas reikalinga, pabraukti).

  Vietoj kertamų medžių, krūmų pasodinami nauji ir prižiūrimi trejus metus:

__________________       _______________    __________   ___________________________

 (medžių ir krūmų rūšys,       matmenys                    medžių ir                 sodinimo vieta*

                                                        krūmų kiekis,

__________________       _______________    __________   ___________________________

__________________       _______________    __________   ___________________________

Leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos.

_______________________________       ______________        ________________________

(Leidimą išdavusio pareigūno                              (parašas)                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

             A.V.

 SUDERINTA                                        SUDERINTA                                     SUDERINTA

 _______________________           ______________________            ___________________

(Aplinkos ministerijos regiono               (Kultūros paveldo depar-                   (fizinio ar juridinio

aplinkos apsaugos departamento           tamento  teritorinio pada-                   asmens, nurodyto 

rajono agentūros (jei derina)              linio įgalioto asmens pareigų            13.5.4 punkte, parašas

ar saugomos teritorijos                          pavadinimas arba rajono

direkcijos atstovo pareigų                     kultūros paveldo

pavadinimas)                                      specialistas)

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.

___________


 Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo

 taisyklių   2 priedas

  

(Prašymo forma)

 

({rašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

(adresas)

 

(telefono numeris)

 

________________________________ savivaldybės administracijai

(savivaldybės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

 

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmusžemės sklype

___________________________________________________________________

(adresas)

 

 

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

______________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

_____________________________________________________________________________ .

Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus (kas reikalinga, pabraukti).

Darbus numatoma pradėti ___________________________________________________.

(numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

______________________________________________________________________________.

2. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus

(kas reikalinga, pabraukti) ___________________________________________________

                  (projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)

______________________________________________________________________________

                                           _________________________      ___________________________

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-31 15:10:37 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019