2019 m. birželio 18 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
2006-05-24 sprendimu Nr.T-85
Spausdinti puslapio vidurį

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KONCESIJOS SUTARTIES TEIKTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VIEŠĄSIAS ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS SUDARYMO

 

2006 m. gegužės 24 d.   Nr. T-85

Naujoji Akmenė

 

 

                      Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832) 17 straipsnio 48 dalimi, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (Žin., 2003, Nr.70-3163) 3 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 17 straipsnio 3 ir 7 dalimis, 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2002, Nr.72-3016) 25 ir 30 straipsniais ir rajono Savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl pavedimo viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“,

                      Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Pritarti koncesijos sutarties  su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru dėl

viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje sudarymui

pagal priedą.

2.      Įgalioti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorių Zigfridą Pilvinį

pasirašyti koncesijos sutartį

 

  

Savivaldybės meras                             Anicetas Lupeika

 

 

 

                                                                                                                                Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr.T-85

priedas

 

  

 

K O N C E S I J O S   S U T A R T I S

 

 

TEIKTI  AKMENĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VIEŠĄSIAS ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

2006 m. ..............................................................................................................................................d.
 Šią koncesijos sutartį sudarė:

AKMENĖS rajono savivaldybė (toliau - Suteikiančioji institucija arba Savivaldybė), kodas 188719391, adresas: Naujoji Akmenė L.Petravičiaus aikštė 2, atstovaujama direktoriaus Zigfrido Pilvinio , veikiančio pagal  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. T-___            suteiktus įgaliojimus ir viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Koncesininkas arba ŠRATC), kodas 145787276, buveinės adresas Aukštrakių k., LT-76101 Šiaulių r. sav., atstovaujamas direktoriaus Regimanto Vėgelės, veikiančio pagal įstatus, sudaro šią koncesijos sutartį.

 

Suteikiančioji institucija/Savivaldybė bei Koncesininkas/ŠRATC kiekvienas atskirai šioje sutartyje gali būti vadinamas “Šalimi”, o kartu – “Šalimis”.

1 STRAIPSNIS. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS

Sutartyje bei visuose jos prieduose vartojamos sąvokos (žr. apibrėžimus) turi šias reikšmes:

Atliekų tvarkymas – komunalinių atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo.

Atliekų tvarkytojas - įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko atliekas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Atliekų vežimas – atliekų priėmimas iš jų turėtojo, jų vežimas bei perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui;

Atliekų vežėjas - asmuo, kuris priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža bei perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui.

Atliekų surinkimas - atliekų paėmimas, rūšiavimas ir (arba) maišymas norint jas pervežti.

Atliekų šalinimas - atliekų išvertimas pagal teisinių aktų reikalavimus įrengtuose sąvartynuose.

Regioninis sąvartynas – ŠRATC  už Projektui įgyvendinti skirtas lėšas įrengtas (statomas) komunalinių atliekų sąvartynas Aukštrakių km. Šiaulių raj., kuriame bus šalinamos visose Šiaulių regiono savivaldybėse susidarančios komunalinės atliekos.

Atliekų turėtojas – AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje esantis atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų, išskyrus Leidimus turinčias įmones, kurios pačios tvarko savo komunalines atliekas arba sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais.

Komunalinės atliekos (arba Atliekos) - buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema - organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su AKMENĖS rajono savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje.

Regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema -  vieninga Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema, integruojanti savyje Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.

Regiono savivaldybių sutartis –  Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių pasirašyta sutartis dėl Regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo principų.

Finansavimo memorandumas - 2001-12-21 Europos komisijos ir 2002-07-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytas finansavimo memorandumas 2001/LT/16/P/PE/008 dėl projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.

Projektas – Finansavimo memorandumu patvirtintas investicinis Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projektas, kurio įgyvendinimui 56% lėšų sudarys negražintina  Europos bendrijos pagalba, 22 % - Valsybės biudžeto lėšos ir 22 % - skolintos lėšos. .

Planas – Akmenės rajono atliekų tvarkymo planas , tvirtinamas Akmenės rajono savivaldybės Tarybos atskiru sprendimu ir po patvirtinimo tampantis neatskiriama šios sutarties dalimi.

Taisyklės -  Akmenės rajono atliekų tvarkymo taisyklės, tvirtinamas Akmenės rajono savivaldybės Tarybos atskiru sprendimu ir po patvirtinimo tampantis neatskiriama šios sutarties dalimi.

Vietinė rinkliava - vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir jų tvarkymą, įvesta Akmenės rajono savivaldybės tarybos atskiru sprendimu , vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nuostatomis ir po tarybos sprendimo priėmimo tampanti neatskiriama šios sutarties dalimi.

Vietinės rinkliavos nuostatai (arba Nuostatai) - Akmenės rajono Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  nuostatai , tvirtinami Akmenės rajono savivaldybės Tarybos atskiru sprendimu ir po patvirtinimo tampantys neatskiriama šios sutarties dalimi.

Specialioji programa – Koncesininko parengta ir Savivaldybės tarybos patvirtinta priemonių visuma, skirta funkcijų įgyvendinimui atliekų tvarkymo srityje.

Teisiniai reikalavimai –Lietuvos Respublikos Konstitucija, visi galiojantys įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarptautinės sutartys, Valdžios organų patvirtintos taisyklės ir nuostatai, teismo sprendimai, vietinės savivaldos institucijų šiai Sutarčiai neprieštaraujantys nutarimai, potvarkiai, įsakymai, leidimai, licencijos, įgaliojimai.

Antrinės žaliavos – tinkamos naudoti atliekos: popierius, kartonas, stiklas, plastikai (polietilenas, plastikinė pakuotė, buteliai), metalas.

Biodegraduojamos atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.

Žaliosios atliekos – žaliųjų teritorijų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurias galima kompostuoti namudiniu būdu.

Buityje susidarančios pavojingos atliekos – namų ūkyje, smulkiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose susidarančios atliekos, atitinkančios pavojingų atliekų apibrėžimą: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, pasenę vaistai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos, kitos pavojingos atliekos, atitinkančios pavojingų atliekų apibrėžimą.

Didžiosios atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, buitinė technika ir kt.

Leidimas – tai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Terminas – koncesijos terminas, nurodytas 14 straipsnyje

„Sąvartyno vartų“ mokestis - Tai kaina už atliekų vienos tonos (vieno kubinio metro) šalinimą ŠRATC eksploatuojamame sąvartyne, kuri yra vietinės rinkliavos dedamoji dalis. Nustatant sąvartyno vartų mokestį įskaičiuojami atliekų šalinimo (deponavimo) kaštai, kurie apima regioninio sąvartyno, savivaldybių atliekų rūšiavimo aikštelių ir kompostavimo aikštelės eksploatavimo išlaidas, uždarytų regiono sąvartynų priežiūros išlaidas ir regioninio sąvartyno uždarymui kaupiamas lėšas, projekto vykdymui skolintų lėšų su priskaičiuotomis palūkanomis grąžinimą, regiono atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus bei visuomenės informavimo ir ekologinio švietimo funkcijų vykdymo išlaidas bei tolimesnei regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų plėtrai skirtas lėšas, bei įvertinami atliekų transportavimo kaštų nuo atskiros savivaldybės iki regioninio sąvartyno skirtumai.

2 STRAIPSNIS. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Suteikiančioji institucija AKMENĖS rajono savivaldybė suteikia leidimą Koncesininkui teikti  (organizuoti) Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas bei būti Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi, o Koncesininkas įsipareigoja teikti (organizuoti) Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas bei vykdyti  Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas.

2.2. Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos ir jomis privalo naudotis visi Savivaldybės atliekų turėtojai, išskyrus Leidimus turinčias įmones, kurios pačios tvarko savo komunalines atliekas arba sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais. Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apima:

2.2.1. Atliekų surinkimą;

2.2.2. Atliekų vežimą;

2.2.3. Atliekų rūšiavimą;

2.2.4. Atliekų šalinimą;

2.2.5 Rajono teritorijoje esančių sąvartynų / šiukšlynų uždarymą ir jų rekultivavimą.

2.2.6 Sąvartynų priežiūrą po jų uždarymo;

2.2.7 Antrinių žaliavų, biodegraduojančių, buityje susidarančių pavojingų atliekų ir didžiųjų atliekų išvežimą iš atliekų turėtojų (fizinių ir juridinių asmenų).

2.3. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatorius be komunalinių atliekų tvarkymo vykdo:

2.3.1. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos , integruotos į regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą , kūrimą, palaikymą , vystymą bei plėtrą.

2.3.2 Komunalinių atliekų tvarkymo  infrastruktūros kūrimą bei tolesnį vystymą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

2.3.3. Vietinės rinkliavos rinkimo administravimą Akmenės rajone.

3 STRAIPSNIS. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR IŠVEŽIMAS

3.1. Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti Atliekų turėtojams atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas.

3.2. Koncesininkas privalo užtikrinti, kad atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų būtų organizuotas pagal Plane ir Taisyklėse nustatytą tvarką bei Teisinius  reikalavimus.

3.3. Koncesininkas atsakingas už reikiamo konteinerių kiekio bei jų rūšių pateikimą atliekų turėtojams, kaip nustatyta Plane bei Taisyklėse,

4 STRAIPSNIS. ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMAS

4.1. Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti Atliekų turėtojams antrinių žaliavų tvarkymo paslaugas, kurių teikimo sąlygas bei tvarką nustato Planas bei Taisyklės.

4.2. Koncesininkas Antrinių žaliavų tvarkymą vykdo pats arba jo organizuoto konkurso būdu parinktas atliekų vežėjas, arba atskiro konkurso būru parinktas (parinkti) antrinių žaliavų rinkėjai.

4.3. Koncesininkas atsakingas už reikiamo konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms, kiekio bei jų rūšių pateikimą atliekų turėtojams, kaip nustatyta Plane bei Taisyklėse,

5 STRAIPSNIS. BIODEGRADUOJAMŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

5.1. Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti  biodegraduojamų atliekų tvarkymo paslaugas, kurių teikimo sąlygas bei tvarką nustato Planas bei Taisyklės.

5.2. Koncesininkas yra atsakingas už žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimą, kaip numatyta Plane bei Taisyklėse.

6 STRAIPSNIS. BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ BEI DIDŽIŲJŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

6.1. Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti Atliekų turėtojams buityje susidarančių pavojingų atliekų bei didžiųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, kurių apimtį, teikimo sąlygas bei tvarką nustato Planas bei Taisyklės.

6.2. Koncesininkas šiame straipsnyje nurodytų atliekų tvarkymą vykdo pats arba jo organizuoto konkurso būdu parinktas atliekų vežėjas, arba atskiro konkurso būdu parinktas (parinkti) šių atliekų tvarkytojai, arba tai vykdo komunalinių atliekų surinkimą atliekanti įmonė apvažiavimo būdu tarpusavio sutartyje numatytomis sąlygomis.

6.3. Koncesininkas yra atsakingas už didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių, kaip numatyta Plane, įrengimą ir eksploatavimą.

7 STRAIPSNIS. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMAS

7.1. Koncesininkas privalo šalinti Savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių km., Šiaulių raj. Regioninio sąvartyno operatoriumi yra Koncesininkas.

7.2. Regioniniame sąvartyne nerūšiuotos komunalinės atliekos priimamos iš Savivaldybės teritorijoje surenkančio atliekų vežėjo  ir iš Savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių asmenų, o taip pat iš juridinių asmenų , kurie šias atliekas tvarko pagal Leidimus. Koncesininkas gali priimti šalinti regioniniame sąvartyne komunalines atliekas, kurios susidarė kituose regionuose. Tokiu atveju komunalinių atliekų šalinimo įkainį 1 tonai atliekų nustato Koncesininkas, įvertindamas atliekų šalinimo, sąvartyno eksploatavimo išlaidas ir amortizacinius atskaitymus bei sąvartyno uždarymo sąnaudas.

7.3. Sąvartyno ūkinėje teritorijoje leidžiama steigti antrinių žaliavų ir atliekų rūšiavimo punktus, organinių atliekų kompostavimo aikšteles bei užsiimti kita su atliekų tvarkymu susijusia veikla.

7.4. Koncesininkas atliekų priėmimą ir jų tvarkymą organizuoja pagal atliekų šalinimo techninį reglamentą, kuris suderintas su Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu, Plane, Taisyklėse bei kituose Teisiniuose reikalavimuose nustatytas taisykles.

8 STRAIPSNIS. SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SISTEMOS KŪRIMAS, PALAIKYMAS BEI VYSTYMAS

8.1. Koncesininkas įsipareigoja organizuoti AKMENĖS rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri yra neatskiriama vieningos Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis, ir užtikrinti jos funkcionavimą. Tuo tikslu Koncesininkas:

8.1.1. rengia Šiaulių apskrities atliekų tvarkymo planų projektus (pagal sutartį su Šiaulių apskrities viršininko administracija );

8.1.2. rengia AKMENĖS rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planų bei atliekų tvarkymo taisyklių projektus;

8.1.3. rengia vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą  nuostatų projektus;

8.1.4. teikia vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir jo pagrindimus;

8.1.5. teikia rajono Savivaldybei bei Šiaulių apskrities viršininko administracijai informaciją apie atliekų  tvarkymo planų vykdymą;

8.1.6. vykdo rajono atliekų turėtojų (gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų) švietimą bei propagandą komunalinių atliekų tvarkymo srityje;

8.1.7. organizuoja Savivaldybės ir Regioninės atliekų tvarkymo sistemos stebėseną (susidarančių atliekų srautų apskaita, ataskaitų rengimas, atliekų tvarkytojų (vežėjų) prižiūra ir kontrolė).

8.2. Koncesininkas įsipareigoja rengti Planų, Taisyklių bei Nuostatų projektus vadovaudamasis vienodais standartais visoms Šiaulių regiono savivaldybėms. Šie projektai turi atitikti visiems Teisiniams reikalavimams.

8.3. Savivaldybė įsipareigoja ne vėliau kaip per 45 dienas nuo pateiktų Planų, Taisyklių bei Nuostatų projektų, juos išnagrinėti Tarybos posėdyje ir priimti atitinkamus sprendimus. Jeigu Savivaldybė nepriima laiku reikiamų sprendimų, ji tampa atsakinga dėl galimų Teisinių reikalavimų pažeidimų

9 STRAIPSNIS. SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS BEI TOLESNIS VYSTYMAS

9.1. Koncesininkas, įgyvendindamas Projektą, įsipareigoja:

9.1.1. Pastatyti Regioninį sąvartyną   AUKŠTRAKIŲ  kaime, Šiaulių rajone  ir įvesti į eksploataciją iki 2007 m. sausio 1d. Regioninis sąvartynas nuosavybės teise priklausys Koncesininkui. Regioniniame sąvartyne bus šalinamos visose regiono savivaldybėse susidarančios komunalinės atliekos. Koncesininkas bus Regioninio sąvartyno operatorius.

9.1.2. Pastatyti (įrengti) AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje 1 rajoninį atliekų priėmimo punktą Naujoje Akmenėje  ir  4 seniūnijų atliekų priėmimo punktus (toliau - APP).

·        AKMENĖS APP

·        KRUOPIŲ  APP

·        PAPILĖS APP

·        VENTOS APP

Įrengiami APP turi atitikti Plane bei Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Koncesininkas įsipareigoja šiuos APP įrengti iki 2007 m. sausio 1d. d. Įrengti APP nuosavybės teise priklausys Koncesininkui. Jis bus atsakingas už APP eksploatavimą bei priežiūrą kaip nustatyta Plane bei Taisyklėse, o taip pat ir kituose Teisiniuose reikalavimuose.

9.1.3. Įrengti  AKMENĖS rajono  savivaldybės teritorijoje  22  A tipo konteinerių aikšteles, bei  11  B tipo konteinerių aikštelių atliekų rūšiavimui . Konteinerių aikšteles Koncesininkas įsipareigoja įrengti iki 2007 m.  gruodžio 30  d. Konteinerių aikštelės turi atitikti Plane bei Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Konteinerių aikštelės nuosavybės teise priklausys Koncesininkui.

 9.1.4. Uždaryti pagrindinį rajono sąvartyną  bei visus  savivaldybės teritorijoje esančius  seniūnijų bei kaimų sąvartynus.. Šie uždaromi sąvartynai nekelia pavojaus aplinkai , todėl jie bus rekultivuojami sutankinant atliekas, jas užpilant gruntu ir teritoriją apželdinant. Pagrindinis rajono sąvartynas ir senasis Naujosios AKMENĖS sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti ne vėliau kaip iki 2011m , seniūnijų ir kaimų sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti iki 2008m metų.

9.1.5.Organizuoti AKMENĖS rajono Pašakarnių ir senojo Naujosios Akmenės  sąvartynų  uždarymo projektų parengimą su apsaugos priemonėmis, vadovaujantis parengtais ir suderintais projektais, uždaryti šiuos sąvartynus ir prižiūrėti juos po uždarymo pagal Teisinius reikalavimus.

9.2. Koncesininkas, įgyvendinęs Projekte numatytus tikslus, įsipareigoja toliau vystyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą. Tolimesnis AKMENĖS rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros vystymas bus numatytas periodiškai atnaujinamame Plane.  

10 STRAIPSNIS. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO TEISĖS PERLEIDIMAS KONCESININKUI

10.1. AKMENĖS rajono savivaldybės taryba turi teisę perleisti Koncesininkui teisę rinkti Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų, ir jų tvarkymą. 

10.2. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perleisti koncesininkui teisę rinkti Vietinę rinkliavą, Koncesininkas  privalo organizuoti Vietinės rinkliavos rinkimą.

10.3. Šalys suprasdamos, kad Koncesininkui pasiruošti rinkti vietinę rinkliavą reikia atlikti didelį parengiamąjį darbą, susitaria, kad Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vietinės rinkliavos rinkimo teisės perleidimo Koncesininkui turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki Koncesininkas pradės rinkti Vietinę rinkliavą.

10.4. Koncesininkas vietinę rinkliavą renka vadovaudamasis Nuostatais. Jis sudaro AKMENĖS rajono savivaldybės atliekų turėtojų apskaitą (registrą), apskaičiuoja jiems metines vietinės rinkliavos įmokas, išsiunčia mokestinius pranešimus atliekų  turėtojams: fiziniams asmenims - vieną kartą per ketvirtį, juridiniams asmenims - vieną kartą  per mėnesį, sudaro sutartis dėl šių įmokų priėmimo ir pervedimo į AKMENĖS rajono  savivaldybės biudžetą, analizuoja atliekų turėtojų vietinės rinkliavos mokėjimą.

10.5. Koncesininkas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pateikia informaciją apie rinkliavos rinkimą Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuojančioms organizacijoms.

10.5. Savivaldybė įsipareigoja suteikti visą jos turimą informaciją būtiną atliekų turėtojų apskaitai ir atliekų turėtojų metinių Vietinės rinkliavos įmokoms apskaičiuoti.

10.6. Koncesininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl Vietinės rinkliavos nemokėjimo.

11 STRAIPSNIS. ATLIEKŲ VEŽĖJŲ BEI KITŲ ĮMONIŲ, TEIKIANČIŲ ATSKIRAS ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS PARINKIMO KONKURSAI

11.1. Koncesininkas darbų, prekių bei paslaugų pirkimus vykdo laikydamasis Teisinių reikalavimų.

11.2. Koncesininkas privalo parinkti (kaip nustatyta Sutarties 3 straipsnyje) Atliekų vežėją savivaldybės teritorijoje, dalyje Savivaldybės teritorijos ar kelių regiono savivaldybių teritorijose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

11.3. Jeigu su Atliekų vežėju sudarytoje sutartyje nenumatyta, kad  jis teikia Sutarties 4 ir 6 straipsniuose numatytas paslaugas, Koncesininkas gali šias paslaugas pirkti iš kitų asmenų. Šių paslaugų pirkimą Koncesininkas privalo vykdyti  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

11.4. Koncesininkas šiame straipsnyje nurodytų paslaugų pirkimų organizavimui ir atlikimui sudaro Viešojo pirkimo komisiją (toliau - Komisija). Koncesininkas privalo į komisijos sudėtį įtraukti Savivaldybės paskirtą atstovą.

11.5. Jeigu Savivaldybė iki šios Sutarties sudarymo buvo parinkusi ir sudariusi atliekų tvarkymo sutartį su Atliekų vežėju,  Koncesininkas ir Savivaldybė privalo pasiūlyti Atliekų vežėjui sudaryti trišalį susitarimą  dėl Atliekų tvarkymo sutarties pakeitimo, pakeičiant sutarties šalį (Savivaldybę į Savivaldybę  ir Koncesininką) ir suderinant sutarties nuostatas su Šios sutarties nuostatomis.

12 STRAIPSNIS. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

12.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.

12.2. Sutarties įsigaliojimo momentas –nuo sutarties pasirašymo dienos.

13 STRAIPSNIS.  ŠALIŲ ATLIEKAMI VEIKSMAI

13.1  Koncesininkas įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus:

13.1.1. Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei rajono atliekų tvarkymo planą  ir taisykles.

13.1.2. Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei Vietinės rinkliavos nuostatus.

13.1.3. Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei Vietinės rinkliavos dydžio paskaičiavimus.

13.1.4.Parengti programinę įrangą ir duomenų bazę rinkliavos administravimui.

13.1.5 Sukurti rinkliavos administravimo regioninį  struktūrinį padalinį.

13.1.6 Parengti trišalės sutarties su atliekų surinkėju projektą.

13.2. Savivaldybė įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus:

13.2.1. Patvirtinti AKMENĖS rajono atliekų tvarkymo planą  ir taisykles.

13.2.2. Patvirtinti AKMENĖS rajono Vietinės rinkliavos nuostatus.

13.2.3. Nustatyti ir patvirtinti Vietinės rinkliavos dydį rinkliavos mokėtojams.

13.2.4    Perduoti Koncesininkui nemokamai naudotis gyventojų registro duomenų bazę.

14 STRAIPSNIS. KONCESIJOS SUTARTIES TERMINAS IR JO PRATĘSIMO TVARKA

14.1. Ši Sutartis galioja iki 2020 metų gruodžio 31d. nuo Sutarties įsigaliojimo momento, nurodyto šios Sutarties 12 straipsnyje, jeigu ji nėra pratęsiama 31 straipsnyje numatytais pagrindais arba nutraukiama anksčiau Termino.

14.2. Koncesininkas, su sąlyga, kad ji tinkamai vykdė šią Sutartį ir nėra jos pažeidusi bei tęsia savo veiklą,  Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka bei ne vėliau kaip prieš vienerius (1) metus pateikusi Savivaldybei išankstinį pranešimą, turės teisę pratęsti Sutarties Terminą tolesniam Šalių nustatytam laikotarpiui.

15 STRAIPSNIS. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

15.1. Termino laikotarpiu Savivaldybė, garantuoja Koncesininkui, kad:

15.1.1. Savivaldybė turi visas teises ir įgaliojimus bei yra gavusi reikalingus sutikimus priimti sprendimą dėl Sutarties sudarymo, ją sudaryti bei vykdyti joje numatytus reikalavimus;

15.1.2. Sutartis sudaryta Teisiniuose reikalavimuose nustatyta tvarka;

15.1.3. Savivaldybė turi visas teises į perduodamus Koncesininkui sąvartynus.

15.2. Termino laikotarpiu Koncesininkas garantuoja  Savivaldybei, kad:

15.2.1. Koncesininkas įsteigtas ir veikia Teisiniuose reikalavimuose nustatyta tvarka;

15.2.2. Koncesininkas turi visas teises ir įgaliojimus bei yra gavęs reikalingus sutikimus priimti sprendimą dėl Sutarties sudarymo, ją sudaryti bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

15.2.3. Sutartis sudaryta Koncesininko steigimo dokumentuose nustatyta tvarka;

16 STRAIPSNIS.VIETINĖ RINKLIAVA. „SOLIDARUS“ VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS

16.1. Savivaldybė principo „teršėjas moka“ įgyvendinimui Atliekų tvarkymo srityje įveda Vietinę rinkliavą.

16.2. Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti, kad vietinės rinkliavos už vienos tonos   atliekų sutvarkymą dydis atitiktų šiuos atliekų tvarkymo kaštus:

16.2.1. Atliekų surinkimo kaštai:

- atliekų surinkimo išlaidos;

- išlaidos atliekų surinkimo infrastruktūrai išlaikyti;

- išlaidos antrinių žaliavų ir specifinių atliekų surinkimui ir rūšiavimui:

- buityje susidarančių pavojingų atliekų,

- buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų,

- buityje susidarančių didžiųjų atliekų,

- buityje susidarančių padangų,

- buityje susidarančių pakuočių,

- buityje susidarančių elektros ir elektronikos įrangos atliekų,

- buityje susidarančių biologiškai suyrančių atliekų .

16.2.2. Atliekų transportavimo kaštai:

- atliekų transportavimo nuo AKMENĖS rajono centro  iki regioninio sąvartyno išlaidos.

16.2.3. Atliekų šalinimo kaštai („Sąvartyno vartų“ mokestis) :

- išlaidos uždarytų regiono sąvartynų priežiūrai;

- atliekų šalinimo (regioninio sąvartyno eksploatacijos) išlaidos;

- kaupiamos lėšos Regioninio sąvartyno uždarymui;

- savivaldybių atliekų rūšiavimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių eksploatavimo išlaidos;

- visuomenės informavimo ir ekologinio švietimo funkcijos vykdymo išlaidos;

- regiono atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus funkcijų vykdymo išlaidos;

- projekto vykdymui skolintų lėšų su priskaičiuotomis palūkanomis grąžinimas;

- tolimesnės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų plėtra.

16.2.4. Vietinės rinkliavos administravimo (rinkimo) kaštai.

16.3. Regiono savivaldybių sutartyje numatyta, kad, nustatant atliekų šalinimo sąvartyne kaštus („Sąvartyno vartų“ mokestį), bus vadovaujamasi nuostata, jog Šiaulių regiono atliekų turėtojai solidariai apmoka atliekų transportavimo kaštų nuo konkrečios savivaldybės iki Regioninio sąvartyno skirtumą, įvedant skirtingus „Sąvartyno vartų“ mokesčius atliekoms atvežtoms iš skirtingų regiono savivaldybių (kuo labiau nutolusi savivaldybė arba transportavimo kaštai didesni, tuo „Sąvartyno vartų“ mokestis mažesnis). Kitaip tariant, vienos tonos atliekų transportavimo kaštų nuo savivaldybės iki Regioninio sąvartyno ir vienos tonos atliekų „Sąvartyno vartų“ mokesčio suma visoms regiono savivaldybėms bus vienoda. Šalys susitaria, kad  skaičiuojant Vietinės rinkliavos dydį bus atsižvelgiama į šiame punkte nustatytą solidarumo principą.

16.4. Šalys susitaria, kad skaičiuojant Vietinės rinkliavos dydį AKMENĖS rajono savivaldybėje bus taikoma vienoda metodika visose regiono  savivaldybėse kaip buvo numatyta “SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO REGIONINĖJE ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS “ sutartyje.

16.5 Vietinės rinkliavos dydis tvirtinamas atskiru AKMENĖS rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

17 STRAIPSNIS. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO KEITIMO TVARKA

17.1. Vietinės rinkliavos dydis yra fiksuojamas AKMENĖS rajono savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintuose Nuostatuose..

17.2. Vietinės rinkliavos dydis gali būti keičiamas ne dažniau kaip 1 kartą per metus.

17.3. Vietinės rinkliavos dydis gali būti keičiamas šiais atvejais:

17.3.1. Žymiai pasikeitus Teisiniuose reikalavimuose nustatytiems Atliekų tvarkymo reikalavimams ir pakeitus Taisykles, jeigu šių Atliekų tvarkymo reikalavimų vykdymui reikia papildomų lėšų;

17.3.2. Pakeitus Plane numatytą Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų plėtros programą;

17.3.3. Žymiai pasikeitus Savivaldybėje susidarančių Komunalinių atliekų kiekiams;

17.3.4. Dėl nuo Koncesininko veiklos nepriklausančių priežasčių pasikeitus atliekų tvarkymo kaštams, t.y.:

a) padidėjus kuro bei kitų energijos rūšių kainoms;

b) padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui Lietuvos Respublikoje;

c) dėl infliacijos padidėjus Koncesininko perkamų prekių, darbų bei paslaugų bendram kainų lygiui;

d) pasikeistus Teisinių reikalavimų numatytiems mokesčiams bei kitiems privalomiems mokėjimams.

17.4. Vietinės rinkliavos dydžio ir jo pokyčių skaičiavimus atlieka Koncesininkas, naudodamas tą pačią Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimo metodiką visoms regiono savivaldybėms.

17.5. Dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo Koncesininkas teikia prašymą Savivaldybei. Kartu su prašymu Koncesininkas pateikia Vietinės rinkliavos dydžio ir jo pakeitimų skaičiavimus bei argumentuotą jų pagrindimą.. Savivaldybė, gavusi prašymą, privalo per  45 dienas juos apsvarstyti ir priimti sprendimą dėl Vietinės rinkliavos dydžio ir Nuostatų keitimo.

17.6. Koncesininkas turi teisę kreiptis į Savivaldybę dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo, jeigu dėl siūlomų pakeitimų Vietinės rinkliavos dydis už vienos tonos atliekų tvarkymą padidėtų ne mažiau kaip 20 procentų lyginant su pradiniu arba prašymo pateikimo metu galiojusiu Vietinės rinkliavos dydžiu. Koncesininkas taip pat turi teisę kreiptis dėl Nuostatuose užfiksuotų atliekų susidarymo normų keitimo, jeigu faktiškas bendras AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių Komunalinių atliekų, kiekis 20 procentų viršija atliekų kiekį, kuriuo remiantis galiojančiuose Nuostatuose buvo užfiksuotos Komunalinių atliekų susidarymo normos atskiroms atliekų turėtojų grupėms.

18 STRAIPSNIS. MOKĖJIMAI KONCESININKUI. MOKĖJIMŲ TVARKA

 18.1. Koncesininkas kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybei atliekų tvarkymo aktą, kuriame yra nurodoma per praeitą mėnesį sutvarkytą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių Komunalinių atliekų kiekį bei PVM sąskaitą – faktūrą.

18.2. Savivaldybė ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties 18.1 punkte nurodyto akto bei PVM sąskaitos –faktūros gavimo dienos  nurodytas sumas perveda į Koncesininko sąskaitą, bet ne daugiau nei yra gauta Vietinės rinkliavos įmokų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

18.3. Savivaldybė lengvatas socialiai remtiniems asmenims jiems nustatant mokėtinas sumas už Vietinę rinkliavą kompensuoja iš tam skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų ir šios lengvatos neįtakoja Koncesininkui mokamų sumų dydžio.

18.4. Jeigu Savivaldybė per Sutarties 17.5 punktą nurodytą terminą neapsvarsto ir nepriima sprendimo dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo, Koncesininkas skaičiuoja  jam mokėtinas sumas pagal jo pateiktus Savivaldybei naujus skaičiavimus nuo Sutartyje Savivaldybei priimti sprendimą nustatytos datos.

19 STRAIPSNIS. ATASKAITOS BEI INFORMACIJOS TEIKIMAS

19.1. Koncesininkas - AKMENĖS rajono savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo Teisiniuose reikalavimuose nustatytas ataskaitas apie atliekų tvarkymą Savivaldybei teikti teisinių reikalavimų nustatyta forma ir terminais.

19.2. Kaip numatyta Sutarties 18.1 punkte, Koncesininkas kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybei atliekų tvarkymo aktą, kuriame yra nurodoma per praeitą mėnesį sutvarkytą AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių Komunalinių atliekų kiekį. Akto forma turi būti suderinta su Savivaldybės atstovais, atsakingais už Atliekų tvarkymo kontrolę Savivaldybės teritorijoje.

19.3. Koncesininkas Savivaldybei pateikia metinę finansinę atskaitomybę kartu su audito išvada ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jos patvirtinimo.

19.4. Koncesininkas paruošia metinę ataskaitą apie Sutarties vykdymą ir ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metu  sausio mėnesio 2 0 dienos pateikia Savivaldybei. Metinėje ataskaitoje turi būti pateikti duomenys apie atliekų tvarkymą AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje, Plano vykdymą. Kitą  Savivaldybę dominančią informaciją pateikią įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

20 STRAIPSNIS. KONCESININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

20.1. Koncesininkas įsipareigoja:

20.1.1. teikti viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas visiems Savivaldybės atliekų turėtojams, išskyrus Leidimus turinčias įmones, kurios pačios tvarko savo komunalines atliekas arba sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais. Atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos Sutarties 3-7 straipsniuose nustatyta tvarka ir apimtimi;

20.1.2. organizuoti AKMENĖS rajono  savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri yra neatskiriama vieningos Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis, ir užtikrinti jos funkcionavimą kaip numatyta Sutarties 8 straipsnyje;

20.1.3. organizuoti AKMENĖS rajono   savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimą ir tolesnį vystymą, kaip numatyta Sutarties 9 straipsnyje;

20.1.4. esant AKMENĖS rajono savivaldybės Tarybos sprendimui, organizuoti Vietinės rinkliavos rinkimą iš Savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų, kaip numatyta Sutarties 10 straipsnyje;

20.1.5. teikti atliekų tvarkymo paslaugas ir eksploatuoti Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus griežtai vadovaujantis Plano, Taisyklių bei kitų Teisinių reikalavimų nuostatomis;

20.1.6. pasibaigus arba nutrūkus Terminui, perduoti Savivaldybei visus Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos objektus, kurie pagal šią Sutartį perduoti valdyti ir naudoti Koncesininkui, grąžinti Savivaldybei.

20.1.7. vykdyti Savivaldybės sprendimus, kurie yra priimti įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas;

20.1.8. vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus Koncesininko įsipareigojimus.

21 STRAIPSNIS. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 

21.1. Savivaldybė, atsižvelgdama į visų   AKMENĖS rajono savivaldybės Atliekų turėtojų interesą sukurti aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu subalansuotas Komunalinių atliekų tvarkymo sistemas šios Sutarties galiojimo metu įsipareigoja:

21.1.1.šios Sutarties nustatytais terminais priimti Savivaldybės kompetencijai priskirtų teisinių aktų (Plano, Taisyklių, Nuostatų bei kt.), reglamentuojančių Atliekų tvarkymą, pakeitimus, atitinkančius Teisinių reikalavimų nuostatas;

21.1.2. suderinti ir nurodyti konteinerinių aikštelių, atliekų priėmimo punktų vietas, bei savo kompetencijos ribose atlikti visus veiksmus, kad Koncesininkas gautų Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka visus leidimus įrengti ir eksploatuoti šiuos Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus;

21.1.3. perduoti Koncesininkui valdyti ir naudoti AKMENĖS rajono pagrindinį Pašakarnių sąvartyną, o taip pat sąvartynus , kuriems reikia parengti uždarymo projektus su aplinkosaugos priemonėmis ir kuriuos Koncesininkas uždarys ir prižiūrės  iki Termino pabaigos;

21.1.4. Savivaldybei Teisinių reikalavimų suteiktomis teisėmis naudotis tik šios Sutarties nustatytų teisių ir įgaliojimų ribose; bendradarbiauti su Koncesininku, siekiant sudaryti palankias sąlygas Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimui, vystymui ir funkcionavimui;

21.1.5. Savivaldybė užtikrina, kad visą Termino laikotarpyje  AKMENĖS rajono savivaldybėje susidarančios Atliekos bus šalinamos Koncesininkui nuosavybės teise priklausančiame Aukštrakių Regioniniame sąvartyne

21.1.6. Pagal parengtą “Specialią programą “ mokėti  Koncesininkui pinigines lėšas  skirtas Komunalinėms atliekoms tvarkyti ir tvarkymui  organizuoti Sutarties 18 straipsnyje nustatyta tvarka;

21.1.7. vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus Savivaldybės įsipareigojimus.

22 STRAIPSNIS.  ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI

22.1. Savivaldybė savo kompetencijos ribose aktyviai rems Koncesininką, pastarajai gaunant visus sutikimus bei leidimus, kurie bus būtini, siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį.

22.2. Šalys susitaria geranoriškai bendradarbiauti įgyvendinant šios Sutarties nuostatas. Pasikeitus Teisiniams reikalavimams taip, kad šios Sutarties nuostatos taps neįgyvendinamomis arba ženkliai ekonomiškai nenaudingomis, arba, įvykus ženkliems pasikeitimams Lietuvos ekonomikoje, kurie sąlygotų žymų (ne mažiau kaip 10 procentų) Atliekų tvarkymo kaštų pasikeitimą, Šalys nedelsiant susitars dėl naujų bendradarbiavimo modelių, nenukrypstant nuo šioje Sutartyje išdėstytų principų.

23 STRAIPSNIS. SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA, GINČŲ SPRENDIMAS

23.1. Termino metu, Koncesininko ir Savivaldybės administracijos atstovai privalo surengti susirinkimus ne rečiau kaip kartą per metus ir aptarti Sutarties vykdymo klausimus, siekiant užtikrinti, kad Šalys tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus. Be to, Savivaldybė ir Koncesininkas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų po Sutarties pasirašymo įsteigti Sutarties vykdymo priežiūros komisiją (“Komisija”), kurios darbo reglamentą turi patvirtinti savivaldybės taryba Šalys susitaria, kad Komisiją sudarys penki nariai, 3 deleguoti Savivaldybės ir 2 – Koncesininko. Komisijos sudėtį tvirtins Savivaldybės taryba. Šalys įsipareigoja laikytis Komisijos nurodymų, susijusių su Sutarties vykdymu arba jo trūkumų pašalinimu.

23.2. Kas treji metai Koncesininkas organizuoja audito įmonės, kuri atliks Koncesininko veiklos auditą, konkursą. Konkurso komisijoje turi dalyvauti visų Šiaulių regiono savivaldybių atstovai. Koncesininko veiklos audito išlaidas apmoka Koncesininkas. Su Koncesininko veiklos audito išvadomis yra supažindinamos visos Šiaulių regiono savivaldybės.

23.3. Savivaldybė turi teisę papildomai kontroliuoti Koncesininko veiklą. Paprastai Savivaldybė papildomą Koncesininko turto ir veiklos kontrolę vykdo pastebėjus Sutarties pažeidimus. Koncesininkas įsipareigoja leisti Savivaldybės įgaliotiems atstovams tikrinti koncesijos objekto būklę ir Koncesininko veiklą, pateikti prašomus dokumentus bei informaciją. Savivaldybė įsipareigoja kontrolės metu netrukdyti Koncesininko veiklai ir neatskleisti kontrolės metu sužinotų Koncesininko komercinių paslapčių, jeigu jos nesusijusios su Sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu. Savivaldybė privalo per 30 dienų nuo kontrolės pabaigos informuoti Koncesininką apie kontrolės išvadas.

23.4. Sutarties Šalys susitaria, kad iškilus bet kokiam ginčui ar nesutarimui dėl Sutarties ar esant skirtingam jos nuostatų interpretavimui, jos sieks išspręsti tokį ginčą per protingą laiką derybų būdu.

23.5. Bet koks iš šios Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, o taip pat bet kokie jos pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo klausimai, kurių negalima išspręsti vadovaujantis 23.4 punkte pateikta ginčų sprendimo procedūra, sprendžiami  Lietuvos Respublikos teismuose. 

24 STRAIPSNIS. DRAUDIMAS

24.1. Koncesininkas sudarys draudimo sutartis ir apdraus jam nuosavybės teise priklausančius įrengimus, pastatus, statinius, kurie paprastai yra draudžiami, tokiai sumai, kuria paprastai yra draudžiami panašaus dydžio, modelio bei vietos įrengimai, pastatai bei statiniai. Pagal visas sudarytas draudimo sutartis naudos gavėju bus Koncesininkas.

25 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ. SUTARTIES VYKDYMO GARANTIJOS

25.1. Šalis, pažeidusi Sutartį, įskaitant pareiškimų ar garantijų nesilaikymą arba įsipareigojimų prisiimtų pagal Sutartį nevykdymą, privalo padengti nukentėjusios Šalies nuostolius. Nuostolių atlyginimas nepanaikina Sutarties Šalies pareigos vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

25.2. Sutarties sąlygas pažeidusi šalis privalo per  10 dienų pašalinti pažeidimus. Visus Sutarties sąlygų pažeidimus Šalis kaltininkė šalina savo lėšomis. Per šiame punkte nustatytą terminą Šaliai nepašalinus pažeidimų, jai skiriama 10 000 Lt bauda.

25.3. Koncesininkas Termino laikotarpiu padaręs ekologinę žalą, privalo ją atlyginti Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka.

25.4. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, ši Šalis per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo privalo atlyginti kitai Šaliai dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

25.5. Koncesininkas Sutarties vykdymą garantuoja visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.

26 STRAIPSNIS. SUTARTIES KEITIMO TVARKA

26.1. Sutartis gali būti keičiama raštišku Šalių susitarimu.

26.2. Šalys susitaria, kad šios Sutarties atskiroms nuostatoms dėl Teisinių reikalavimų pasikeitimo ar teismo sprendimų tapus negaliojančiomis, bus pakeistos kitomis, kurios pagal ekonominę prasmę bus artimiausios šios Sutarties nuostatoms.

27 STRAIPSNIS. KONCESININKO TEISĖ PERLEISTI TEISES PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ

27.1. Koncesininkas gali perduoti tretiems asmenims Sutarties suteikiamas teises tik su Savivaldybės sutikimu.

28 STRAIPSNIS. KONCESININKO KAPITALO KONTROLĖS PASIKEITIMO SĄLYGOS

28.1. Savivaldybė yra Koncesininko dalininkė ir sutinkamai su Regiono savivaldybių sutarties nuostatomis, regiono savivaldybės prarasti Koncesininko kapitalo kontrolę gali tik bendru visų savivaldybių sprendimu.

29 STRAIPSNIS. GALIOJANTIS ĮSTATYMAS. TEISINIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS 

29.1. Koncesijos sutartis yra sudaryta ir aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymais.

29.2. Šalys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių Teisinių reikalavimų.

30 STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE

30.1. Šalys atleidžiamos visiškai ar iš dalies nuo civilinės atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (“force majeure” aplinkybės).

30.1. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

30.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios Sutarties nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

30.4. Šalis nėra finansiškai atsakinga už Sutarties nevykdymą, jei ji sugeba įrodyti, kad:

·        nesugebėjo įvykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nepriklausančios nuo jos kliūties;

·        Sutarties sudarymo metu ji negalėjo numatyti tą kliūtį ir jos poveikį gebėjimui vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

·        ji negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar bent jos poveikio;

30.5. “Force Majeure” aplinkybes gali sukelti įvykiai nurodyti Teisiniuose reikalavimuose.

30.6. Pasibaigus aukščiau minėtoms aplinkybėms, Šalys apie tai kuo skubiau informuoja viena kitą raštu ir nurodo datą, kada jos vėl pradės vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

30.7. Tuo atveju, jei “Force Majeure” aplinkybės ar su jomis susijusios pasekmės trunka ilgiau  ar iš pat pradžių yra aišku, kad jos tęsis ilgai, Šalys gali derėtis dėl alternatyvių būdų Sutarčiai įgyvendinti.

31 STRAIPSNIS. PAŽEIDIMAI IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

31.1. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš Termino pasibaigimą, apie tai pranešdama raštu kitai Šaliai, jeigu kita Šalis iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir, šio straipsnio 31.2.1  punkto atveju, - per 360 dienų, o, šio straipsnio 31.2.2 punkte  bei šio straipsnio 31.5 atveju, – per 90 dienų nuo nukentėjusios Šalies pranešimo apie Sutarties pažeidimą tokio pažeidimo neištaiso.

31.2. Esminiu Sutarties pažeidimu Sutarties 31.1 punkto prasme iš Koncesininko pusės  bus laikomi šie įvykiai ir/ar veiksmai:

31.2.1. Projekte numatytų Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų statybos (įrengimo) nevykdymas, išskyrus atvejus, kai trečiosios šalys, kurioms nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai ir Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektai, trukdo įgyvendinti Projektą, su sąlyga, kad Koncesininkas, vadovaudamasis Teisiniais reikalavimais, ėmėsi protingai reikiamų priemonių tokiems trukdymams pašalinti;

31.2.2.Šioje Sutartyje numatytų Koncesininko įsipareigojimų Komunalinių atliekų tvarkymo srityje nevykdymas;

31.3. Esminiu Sutarties pažeidimu Sutarties 31.1 punkto prasme iš Savivaldybės pusės bus laikomi šie įvykiai ir/ar veiksmai:

31.3.1.  Savivaldybės trukdymas Koncesininkui vykdyti Sutarties sąlygas;

31.3.2. šios Sutarties įsipareigojimų, susijusių su finansiniais įsipareigojimai nevykdymas.

31.4. Esant esminiams pažeidimams, Sutarties Šalys turės teisę į savo teisių gynimą, nurodytą Sutarties nuostatose dėl ginčų sprendimo. Siekiant tinkamai apsaugoti AKMENĖS rajono savivaldybės Atliekų turėtojų teises, Savivaldybė, siekdama nutraukti Sutartį dėl 31.2. punkte nurodytų pažeidimų, ir kreipėsi į teismą reikalauti, kad teismas pritaikytų laikinojo pobūdžio priemones, leisdamas Savivaldybei nedelsiant pakeisti Koncesininką juridiniu asmeniu, turinčiu pakankamą kvalifikaciją finansinėje ir techninėje srityje, o taip pat galinčiu tinkamai tęsti Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą Savivaldybės Atliekų turėtojams bei  sudaryti su juo Atliekų tvarkymo sutartį terminui, ne ilgesniam negu iki galutinio teismo sprendimo įsigaliojimo. Išaiškėjus, kad Savivaldybė nepagrįstai kreipėsi į teismą ir pakeitė Koncesininką kitu juridiniu asmeniu, Savivaldybė privalės padengti visus Koncesininko nuostolius bei atstatyti pradinę padėtį Koncesininko atžvilgiu, vadovaujantis šia Sutartimi.

31.5. Nutraukus Sutartį ryšium su Koncesininko padarytu esminiu pažeidimu, Koncesininkas privalės toliau šalinti AKMENĖS rajono savivaldybės Atliekų turėtojų Komunalines atliekas Regioniniame sąvartyne tomis pačiomis sąlygomis kaip numatyta Sutartyje.

32 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS

32.1. Šalys susitaria, kad Sutartis bei visi su Projektu susiję viešai neprieinami informaciniai dokumentai (finansiniai, techniniai ar kiti), yra konfidencialaus pobūdžio ir be išankstinio Šalių rašytinio pritarimo negali būti atskleisti jokiam kitam asmeniui ar ūkiniam subjektui, išskyrus atvejus kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai, su sąlyga, kad kiekviena Šalis, gavusi kitos Šalies sutikimą, gali pateikti konfidencialios informacijos neturintį pranešimą spaudai, informuojantį apie Sutarties vykdymo eigą, o taip pat tiek Koncesininkas, tiek Savivaldybė, be viena kitos sutikimo gali pateikti Sutarties egzempliorius atitinkamiems savo finansiniams patarėjams, teisiniams konsultantams, potencialiems paskolų davėjams bei pastarųjų samdomiems patarėjams, su sąlyga, kad nebus atskleista konfidenciali informacija. Toks susitarimas nenustoja galios ir po Sutarties nutraukimo.Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-11 09:07:26 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019