2017 m. gegužės 23 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Socialinis būstas
Spausdinti puslapio vidurį

Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 2 (du) vieno kambario butus socialinio būsto fondo plėtrai, esančius Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose.

Perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188719391, adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  57 133, el. paštas info@akmene.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami 2 (du) vieno kambario butai socialinio būsto fondo plėtrai Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose. Pirkimas skaidomas į dvi pirkimų dalis:

I pirkimo dalis – 1 kambario butas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 20 kv. m, bet ne didesnis kaip 40 kv. m

II pirkimo dalis – 1 kambario butas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 20 kv. m, bet ne didesnis kaip 40 kv. m

Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Reikalavimai perkamiems butams: perkamas butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus; butas turi būti geros techninės būklės, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo) įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų apskaitos prietaisai; butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės, bute neturi būti registruotų kitų asmenų, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta, neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butui negali būti uždėtas turto areštas; butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas nuo buto iki autobusų stoties ar artimiausios viešojo transporto stotelės negali būti didesnis kaip 1000 m.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: kandidatai su socialinio būsto pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su butų pirkimu, gali susipažinti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, skiltyje: būstas – socialinis būstas arba nemokamai gauti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje, 319 kabinete, atsakingas asmuo Vaida Vainauskaitė (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, telefonas pasiteirauti (8 425) 59 770, 57 133, el. paštas vaida.vainauskaite@akmene.lt ).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: Vokus su paraiška ir priedais, kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2017 m. gegužės 10 d. 15.00 val. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje, atsakingas asmuo: vyriausioji specialistė Vaida Vainauskaitė  (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 319 kab., telefonas pasiteirauti (8 425) 59 770, 57 133 el. paštas vaida.vainauskaite@akmene.lt . Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
  • buto kadastrinių matavimų bylos kopija;
  • buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
  • pažymos iš gyvenamajam namui komunalines paslaugas teikiančių įmonių, kad buto savininkas neskolingas už komunalines paslaugas;
  • pažyma apie atsiskaitymą už vietinės rinkliavos paslaugas, už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas.

Paraiškos su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Paraiškos su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiamos lietuvių kalba užklijuotuose vokuose su užrašu „Butų pirkimas“, adresuotuose Akmenės rajono savivaldybės administracijos Butų Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti  „I pirkimo dalyje – 1 kambario buto pirkimas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste“ ar „II pirkimo dalyje – 1 kambario buto pirkimas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste“.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2017 m. gegužės 10 d. 15.30 val.  Posėdyje vokai su pasiūlymais bus atplėšiami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems kandidatams ar jų atstovams.

Dokumentai:


Asmenų, laukiančių socialinio būsto ir socialinio būsto nuomininkų dėmesiui!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (laukiantys socialinių būstų) bei paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos (socialinio būsto nuomininkai), pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos), Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Visus asmenis ir šeimas, įrašytas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus bei socialinių būstų nuomininkus prašome Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų skyriaus Akmenės poskyryje (419 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) deklaruoti asmens (šeimos) turtą (įskaitant gautas pajamas) ir deklaraciją iki 2017 m. gegužės 1 d. pateikti į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Interesantų priimamąjį „vieno langelio“ patalpose (I aukšto fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė). Gyventojai, nepateikę Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijų, bus i š b r a u k t i iš  asmenų ir šeimų, įrašytų į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus bei bus n u t r a u k i a m o s socialinio būsto nuomos sutartys.

PASIKEITĖ SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS IR SAVIVALDYBĖS BŪSTO ĮSIGIJIMO TVARKA

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (toliau – Įstatymas). Naujasis Įstatymas numato nemažai naujovių.

Savivaldybėje sudaromas vienas asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką.

Numatyta dar viena nauja paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti forma - būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą bei eilės tvarka gavę Savivaldybės vykdomosios institucijos pasiūlymą pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, turės galimybę gauti nuomojamo iš privačių fizinių ar juridinių asmenų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Pageidaujantys pasinaudoti parama socialiniam būstui išsinuomoti arba jau socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos privalo deklaruoti kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas). Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikti šias deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai kasmet iki gegužės 1 d. Nepateikusieji minėtų deklaracijų iš Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo bus išbraukiami.

Įstatymas numato, kad iš sąrašų išbraukiami asmenys ir šeimos ir tuo atveju, kai gavę rašytinį pasiūlymą dėl būsto nuomos, per jame nustatytą laiką, 2 kartus be svarbių priežasčių neatvyksta į Savivaldybę ir raštu neišreiškia savo sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą.

Įstatymo pokyčius pajus ir socialinio būsto nuomininkai. Numatytas nuomos sutarčių nutraukimas šiais atvejais:

  • jei asmuo ir šeima pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 1 d. nepateiks Valstybinei mokesčių inspekcijai Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;
  • jei Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas), daugiau kaip 20 proc. viršys nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Šiuo atveju asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba galės priimti sprendimą šį savivaldybės būstą nuomoti rinkos kainomis, jei asmuo ar šeima neturės nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, t. y. būstai išnuomoti iki 2003 m. sausio 1 d. gali būti parduodami jų nuomininkams už rinkos kainą. Lėšos, gautos pardavus Savivaldybės būstus, bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Dėl socialinių būstų išnuomavimo rinkos kainomis

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2015 m. birželio 25   d.  sprendimu  Nr. T-152(E) „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus, kurių nuomininkų deklaruotas turtas daugiau negu 20 procentų viršija nustatytus dydžius“ nusprendė nuomoti socialinius būstus V. Kudirkos g. 13-35, Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 14-11, Naujojoje Akmenėje ir Nepriklausomybės al. 5-8, Naujojoje Akmenėje, kaip savivaldybės būstus rinkos kainomis, asmenims, kurių deklaruotas turtas (įskaitant metines pajamas) už kalendorinius metus daugiau negu 20 procentų viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus dydžius.

Iš esmės keičiasi nuomos mokesčio dydis bei jo apskaičiavimo tvarka, nuomos mokesčių lengvatų teikimas.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-100(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimas Nr. T-101(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savivaldybės gyvenamąsias patalpas administruoja ir gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį  skaičiuoja VšĮ „Akmenės būstas“ vadovaujantis  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-114(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio nustatymo“.


 Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 13:55:39 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
Dienos klausimas
Kiek Jums asmeniškai yra svarbus aktyvus visuomeninis gyvenimas, bendruomeniškumo jausmas? Įvertinkite nuo 1(visiškai nesvarbu) iki 5(labai svarbu).
1
2
3
4
5
Balsavo: 12 žmonių