2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Prašymai
Spausdinti puslapio vidurį

Bendrojo

 

Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

word

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

word

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

word

Civilinės metrikacijos

 

Vardo, pavardės keitimas

word 

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

word 

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

 word

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

word 

Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas

 word

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

 word

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

 word

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

 word

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

 word

Santuokos nutraukimo registravimas

word 

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

 word

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

 word

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

 word

Seniūnijos

 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

word 

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

word 

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

word 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

word 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

word 

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

word 

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

word 

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

word 

Leidimo laidoti išdavimas

word 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

word 

Pažymų  apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas išdavimas

 word

Pažymų apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos išdavimas

word 

Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

word 

Pažymų apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

 word

Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas

word 

Socialinės paramos

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

word 

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

word 

Globos (rūpybos) tikslinis priedas

word 

Išmokos vaikui skyrimas

word 

Išmoka įvaikinus vaiką

word 

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

word

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

word 

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

word

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

word 

Laidojimo pašalpa

word 

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

word 

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

word 

Socialinės pašalpos skyrimas

word 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

word 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

word

Pažymų išdavimas asmenims

word 

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

word 

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

word

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

word

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisiniam statusui gauti.

word 

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

word 

Socialinių paslaugų skyrimas asmeniui (šeimai)

word 

Dokumentų rengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms ir daugiavaikiams tėvams, išauginusiems 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų ir gerai išauklėjusiems

word 

 Statybos

 

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir(ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

word 

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

word 

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

word 

Prašymo saugaus eismo klausimais nagrinėjimas

word

Švietimo, kultūros, sporto

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

word 

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

word 

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

word 

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

word 

Leidimo organizuoti renginį panaikinimas

word 

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos

 

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

word 

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

word 

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

word 

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos

word 

Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento

word 

Kultūros paveldo objekto esamos būklės patikrinimo akto surašymas

word

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

 word

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

word 

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

word 

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

word 

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

word 

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

word 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

word 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

word 

Vietinio ūkio ir turto valdymo

 

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

word 

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

word 

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

word 

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

word 

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

word 

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

 word

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

 word

Leidimo verstis didmeninę ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

word 

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas

word 

Šilumos tiekimo licencijos keitimas

word 

Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas

 word

Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas

 word

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

word 

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymo paslaugos teikimas

word 

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

word 

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

word 

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

word 

Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

word 

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas

word 

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis dublikato išdavimas

word 

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas

word 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

word 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

 

Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

word 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

word 

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

word 

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

word 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

word 

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui, ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

word 

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

word 

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas

word 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

word 

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

word 

Paraiškų ir prašymų pateikimas pagal Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programą

 word

Ūkinių gyvūnų registravimas

word 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-20 16:11:36 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019