2018 m. spalio 16 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Prašymai
Spausdinti puslapio vidurį

Bendrojo

 

 

Archyvo pažymų išdavimas

 

word

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

 

word

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų asmens statusui gauti

 

word

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas

 

word

Civilinės metrikacijos

 

 

Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimas

 

word

Civilinės būklės aktų įrašų pildymas, keitimas, taisymas, anuliavimas ir atkūrimas

 

word

Gimimo registravimas, užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

 

word

Įvaikinimo registravimas

 

word

Kartotinius liudijimų, civilinės būklės aktų įrašų nuorašų, išrašų, kopijų asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas

 

word

Mirties registravimas ir mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

 

word

Santuokos nutraukimo registravimas, užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

 

word

Santuokos registravimo, bažnyčioje ar užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

 

word

Seniūnijos

 

 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

 

word

Leidimo laidoti išdavimas

 

word

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

pdf

doc

Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimo išdavimas

pdf

doc

Maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims organizavimo

 

word

Pažymos  apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

 

word

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

 

word

Pažymos išdavimas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą

 

word

Pažymų išdavimas apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos

 

word

Pažymų išdavimas apie šeimos sudėtį

 

word

Pažymų išdavimas, kad asmuo (šeima) gyvena savivaldybei priklausančiame bute

 

word

Pažymų išdavimo apie asmens palaidojimo vietą

 

word

Pažymų išdavimo apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas

 

word

Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas

 

word

Socialinės paramos

 

 

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 

word

Išmokos vaikui skyrimas

 

word

Kompensacijos už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, nepasiturintiems gyventojams skyrimas

 

word

Laidojimo pašalpos skyrimas

 

word

Privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas

 

word

Socialinės paramos mokiniams teikimas

 

word

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams skyrimas

 

word

Valstybinės šalpos išmokų skyrimas

 

word

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 

word

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 

word

Statybos

 

 

Leidimo važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais vietinės reikšmės viešaisiais keliais išdavimas

 

word

Leidimų įrengti, koreguoti, panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

 

word

Prašymo dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų įrengimo nagrinėjimas

 

word

Prašymo saugaus eismo klausimais nagrinėjimas

 

word

Švietimo, kultūros, sporto

 

 

Leidimų renginiams organizuoti išdavimas

 

word

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

 

word

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

 

word

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos

 

 

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymas ir  išdavimas

 

word

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

 

word

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas

 

word

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

 

word

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl Savivaldybės kultūros paveldo objektų apsaugos

 

word

Tarpininkavimas tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje valdytojų ir Kultūros paveldo departamento

 

word

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

 

word

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

 

word

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

 

word

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

 

word

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

 

word

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

 

word

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

 

word

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

 

word

Vaiko teisių apsaugos

 

 

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais, rūpintojais, įtėviais, pradinio įvertinimo bei pasirengimo globoti, rūpintis, įvaikinti  organizavimas.

 

word

Išvados apie asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą pateikimas

 

word

Išvados apie tai, ar sudaromas sandoris nepažeis nepilnamečių vaikų interesų, duomenų apie vaiko tėvus, globėjus (rūpintojus) teismui pateikimas

 

word

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas.

 

word

Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus, gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas

 

word

Tarpininkavimas, sprendžiant ginčus dėl tėvų bei artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

 

word

Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui  išdavimas

 

word

Vietinio ūkio ir turto valdymo

 

 

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

 

word

Leidimo išdavimas verstis dujų prekyba

 

word

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 

word

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis  išdavimas

 

word

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

pdf

docx

Licencijų, licencijų kopijų  ir leidimų  norintiems verstis keleivių pervežimu išdavimas

 

word

Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas

 

word

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

 

word

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymas

pdf

docx

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

 

word

Valstybinės žemės nuomos mokesčių paslaugų teikimas

 

word

Paraiškos forma dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo  pdf doc
Paraiškos forma dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo  pdf doc
Prašymo forma  išduoti vienkartinę  licenciją   pdf doc
Pranešimo forma apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  pdf doc
Prašymo forma dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos papildymo, patikslinimo, dublikato išdavimo pdf doc
Prašymo forma išduoti (patikslinti) leidimą verstis prekyba suskystintomis dujomis pdf doc
Prašymo forma išduoti leidimą, leidimo dublikatą, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi pdf doc 
Prašymo forma išduoti licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kopiją,  išduoti licencijos kopijos  dublikatą, pratęsti licencijos kopijos galiojimą pakeisti licencijos kopiją pdf doc
Prašymo forma išduoti kelių transporto veiklos licenciją pdf doc
Prašymo forma išduoti  licencijos dublikatą, pratęsti licencijos galiojimą, pakeisti duomenis licencijoje verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pdf doc

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

 

 

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui,  ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

 

word

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas

 

word

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

 

word

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones ir tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo ir konsultavimo paslaugos teikimas

 

word

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

 

word

Pažymos apie žemės dirbimą išdavimas

 

word

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 

word

Ūkininko ūkio registravimo ir ūkininko ūkio išregistravimo paslaugos teikimas

 

word

Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre

 

wordPaskutinis atnaujinimas: 2016-07-07 16:23:09 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Spalis
    2018